Six Samurai United
Spell Continuous
Six Samurai United
Sáu Samurai tập kết
  • Archetype:
  • Six Samurai

  • Lượt xem:
  • 972
Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top