Six Style - Dual Wield
Trap Normal
Six Style - Dual Wield
Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu
  • Archetype:
  • Six Samurai

  • Lượt xem:
  • 830
Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.Hiệu ứng gốc (EN):

If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top