Sky Striker Ace - Azalea
DARK
Sky Striker Ace - Azalea
Siểm đao cơ - Azalea
  • Archetype:
  • Sky Striker

  • ATK:
  • 1500

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1170

Mũi tên Link:

Trên-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú ÁNH SÁNG và/hoặc BÓNG TỐI
Phải được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Azalea(s)" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Phép hoặc ít hơn trong Mộ của bạn, hãy gửi lá bài này vào Mộ. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

2 LIGHT and/or DARK monsters Must be Link Summoned. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Azalea(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; destroy it, then, if you have 3 or less Spells in your GY, send this card to the GY. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish 1 Spell from your GY; destroy that opponent's monster.

Bản dịch này có đúng không ?
Top