Sky Striker Mobilize - Engage!
Spell Normal
Sky Striker Mobilize - Engage!
Siểm đao khởi động - Triển Khai!
  • Archetype:
  • Sky Striker

  • Lượt xem:
  • 1667
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Thêm 1 lá bài "Sky Striker" từ Deck lên tay bạn, ngoại trừ "Sky Striker Mobilize - Engage!", Thì nếu bạn có 3 lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ, bạn có thể rút 1 lá bài.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters in your Main Monster Zone: Add 1 "Sky Striker" card from your Deck to your hand, except "Sky Striker Mobilize - Engage!", then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can draw 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top