Solfachord Elegance
Spell Normal
Solfachord Elegance
Hợp xướng âm thanh lịch
  • Archetype:
  • Solfachord

  • Lượt xem:
  • 1729
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Úp 1 "Solfachord" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
● Thêm 1 "Solfachord" từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa, sau đó, đặt 2 "Solfachord" , 1 Pendulum lẻ và 1 Pendulum chẵn, từ Deck trong Vùng Pendulum của bạn.
● Thêm 2 lá bài, 1 Scale lẻ và 1 Scale Pendulum chẵn, từ các Vùng Pendulum của bạn vào Extra Deck ngửa mặt lên và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Solfachord Elegance" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate 1 of these effects; ● Place 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ● Add 1 "Solfachord" Pendulum Monster from your hand to your Extra Deck face-up, then, place 2 "Solfachord" Pendulum Monsters, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Deck in your Pendulum Zones. ● Add 2 cards, 1 odd and 1 even Pendulum Scale, from your Pendulum Zones to the Extra Deck face-up, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Solfachord Elegance" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top