Solfachord Harmonia
Spell Field
Solfachord Harmonia
Hợp xướng âm hòa nhịp
  • Archetype:
  • Solfachord

  • Lượt xem:
  • 1772
Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Solfachord" từ Extra Deck lên tay của bạn.
● Tăng Pendulum Scale của 1 "Solfachord" trong Vùng Pendulum của bạn theo Cấp của nó trong lượt này.
● Nếu bạn điều khiển "Solfachord" với ít nhất 3 Cân Pendulum chẵn khác nhau hoặc ít nhất 3 Cân Pendulum lẻ khác nhau, hãy phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Solfachord Harmonia" một lần trong mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

You can activate 1 of these effects; ● Add 1 face-up "Solfachord" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. ● Increase the Pendulum Scale of 1 "Solfachord" card in your Pendulum Zone by its Level this turn. ● If you control "Solfachord" Pendulum Monster Cards with at least 3 different even Pendulum Scales or at least 3 different odd Pendulum Scales, destroy 1 card your opponent controls. You can only use each effect of "Solfachord Harmonia" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top