Spellbook of Knowledge
Spell Normal
Spellbook of Knowledge
Sách phép thuật Ldra
  • Archetype:
  • Spellbook

  • Lượt xem:
  • 1892
Hiệu ứng (VN):

Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top