Spellbook of Secrets
Spell Normal
Spellbook of Secrets
Sách phép thuật Torah
  • Archetype:
  • Spellbook

  • Lượt xem:
  • 1384
Hiệu ứng (VN):

Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top