Spiral Flame Strike
Spell Normal
Spiral Flame Strike
Tia lửa nổ xoắn ốc
  • Archetype:
  • Odd-Eyes

  • Lượt xem:
  • 1248
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Nếu bạn điều khiển lá bài "Odd-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
● Thêm lên tay bạn 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 từ Deck của bạn hoặc 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 ngửa từ Extra Deck của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate 1 of these effects; ● If you control an "Odd-Eyes" card: Target 1 card on the field; destroy it. ● Add to your hand, 1 Level 7 "Odd-Eyes" monster from your Deck, or 1 face-up Level 7 "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
Top