Spright Starter
Spell Quick
Spright Starter
Tinh linh sét dị khởi đầu
  • Archetype:
  • Spright

  • Lượt xem:
  • 1872
Hiệu ứng (VN):

Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Spright" từ Deck của bạn, nhưng mất LP bằng ATK ban đầu của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spright Starter" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Special Summon 1 "Spright" monster from your Deck, but lose LP equal to its original ATK, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only activate 1 "Spright Starter" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top