Stardust Dragon
WIND 8
Stardust Dragon
Rồng bụi sao
  • Archetype:
  • Stardust

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2000

  • Lượt xem:
  • 4007
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

Bản dịch này có đúng không ?
Top