Starliege Paladynamo
LIGHT
Starliege Paladynamo
Paladynamo sáng huy hoàng
  • ATK:
  • 2000

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 1076
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú LIGHT Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ bị vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này bạn điều khiển bị quân đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Rút 1 lá.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, it has its effects negated. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Draw 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?
Top