Steelswarm Roach
DARK
Steelswarm Roach
Trùng vai-rớt gián
  • Archetype:
  • Steelswarm

  • ATK:
  • 1900

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1266
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top