Sunavalon Dryatrentiay
EARTH
Sunavalon Dryatrentiay
  • Archetype:
  • Sunavalon

  • ATK:
  • 0

  • LINK-4
  • Lượt xem:
  • 939

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-Phải

TrênHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Link
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Sunavalon" từ Deck của mình lên tay của bạn. Lá bài này không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, và không thể được chọn làm mục tiêu để tấn công, nhưng không ngăn đối thủ của bạn tấn công bạn trực tiếp. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link mà lá bài này chỉ đến; phá hủy bất kỳ số lượng lá bài nào mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến Link Rating của quái thú đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Sunavalon" Spell/Trap from your Deck to your hand. This card cannot be destroyed by your opponent's card effects, and cannot be targeted for attacks, but does not prevent your opponent from attacking you directly. Once per turn: You can Tribute 1 Link Monster this card points to; destroy any number of cards your opponent controls, up to that monster's Link Rating.

Bản dịch này có đúng không ?
Top