Sunvine Shrine
Spell Continuous
Sunvine Shrine
  • Archetype:
  • Sunvine

  • Lượt xem:
  • 1086
Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 lá bài từ tay bạn tới Mộ trong khi bạn điều khiển quái thú Link "Sunavalon" Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Thực vật. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn Trồng quái thú Thường từ Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài ngửa này xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 Bẫy liên tục trong Mộ của bạn; Úp nó thành Vùng Phép & Bẫy của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate this card by sending 1 card from your hand to the GY while you control a "Sunavalon" Link Monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Plant monsters. Once per turn, during your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Plant Normal Monster from your GY. Once per turn, during your opponent's End Phase: You can send this face-up card to the GY, then target 1 Continuous Trap in your GY; Set it to your Spell & Trap Zone.

Bản dịch này có đúng không ?
Top