Sunvine Thrasher
EARTH
Sunvine Thrasher
  • Archetype:
  • Sunvine

  • ATK:
  • 800

  • LINK-1
  • Lượt xem:
  • 1126

Mũi tên Link:

DướiHiệu ứng (VN):

1 quái thú bình thường thực vật
Nếu "Sunavalon" mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài: Phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Link "Sunavalon" lá bài này nhận được ATK bằng Link Rating của quái thú đó x 800. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Plant Normal Monster If a "Sunavalon" Link Monster you control leaves the field by card effect: Destroy this card. If this card is Special Summoned: You can target 1 "Sunavalon" Link Monster on the field; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 800. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can Special Summon that monster to your zone a Link Monster points to, but negate its effects.

Bản dịch này có đúng không ?
Top