Super Quantal Mech Beast Grampulse
WATER
Super Quantal Mech Beast Grampulse
Thú siêu lượng máy Grampulse
  • Archetype:
  • Super Quant

  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 2800

  • Lượt xem:
  • 1449
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 3
Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Blue Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Blue Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.

Bản dịch này có đúng không ?
Top