Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
WATER 10
Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
  • Archetype:
  • Swordsoul

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 3000

  • Lượt xem:
  • 4260
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top