Tachyon Transmigration
Trap Counter
Tachyon Transmigration
Chuyển giao Tachyon
  • Archetype:
  • Galaxy-Eyes

  • Lượt xem:
  • 2010
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "Galaxy-Eyes" : Vô hiệu hoá kích hoạt của Bài Phép / Bẫy của đối thủ và các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trước khi lá bài này trong Chuỗi này và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn các lá bị vô hiệu hoá trên sân vào Deck. Nếu bạn điều khiển một "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" , bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Negate the activations of your opponent's Spell/Trap Cards and monster effects activated before this card in this Chain, and if you do, shuffle the negated cards on the field into the Deck. If you control a "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" monster, you can activate this card from your hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top