Terraforming
Spell Normal
Terraforming
Địa khai hóa
  • Lượt xem:
  • 7181
Hiệu ứng (VN):

Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top