Terrors of the Overroot
Trap Normal
Terrors of the Overroot
Tách khỏi kiếp này
  • Lượt xem:
  • 958
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top