The Fabled Cerburrel
LIGHT 2
The Fabled Cerburrel
Thú thần gầm Cerburrel
  • Archetype:
  • Fabled

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 400

  • Lượt xem:
  • 870
Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ đã được chuyển xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt nó.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: Special Summon it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top