The Phantom Knights of Cursed Javelin
DARK
The Phantom Knights of Cursed Javelin
Hiệp sĩ bóng ma với cây thương bị nguyền
  • Archetype:
  • Phantom Knights

  • ATK:
  • 1600

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1191
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 2
Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có lá bài "The Phantom Knights" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Cursed Javelin" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. This is a Quick Effect if this card has a "The Phantom Knights" card as material. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Cursed Javelin" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top