The True Sun God
Spell Continuous
The True Sun God
Thần mặt trời thực
  • Lượt xem:
  • 2048
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được kích hoạt: Thêm 1 "The Winged Dragon of Ra" hoặc 1 lá bài đề cập đến nó từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The True Sun God". Các quái thú, ngoại trừ "The Winged Dragon of Ra", không thể tấn công đến lượt chúng được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi lá bài này từ sân, hoặc 1 "The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix" từ Deck của bạn, đến Mộ, sau đó gửi 1 "The Winged Dragon of Ra" từ của bạn. Vùng quái thú đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The True Sun God" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is activated: Add 1 "The Winged Dragon of Ra" or 1 card that mentions it from your Deck to your hand, except "The True Sun God". Monsters, except "The Winged Dragon of Ra", cannot attack the turn they are Special Summoned. Once per turn, during your Main Phase: You can send this card from the field, or 1 "The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix" from your Deck, to the GY, then send 1 "The Winged Dragon of Ra" from your Monster Zone to the GY. You can only activate 1 "The True Sun God" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top