The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
DIVINE 10
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
Rồng cánh thần của Ra - Dạng quả cầu
  • Archetype:
  • Egyptian God

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 4563
Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Yêu cầu 3 Hiến tế từ hai bên của sân để Triệu hồi Thường đến bên đó của sân (không thể là Úp Thường), sau đó chuyển quyền điều khiển cho chủ nhân của lá bài này trong End Phase của lượt tiếp theo. Không thể tấn công. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công hoặc bởi hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Winged Dragon of Ra" từ tay hoặc Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK / DEF của nó sẽ trở thành 4000.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Requires 3 Tributes from either side of the field to Normal Summon to that side of the field (cannot be Normal Set), then shift control to this card's owner during the End Phase of the next turn. Cannot attack. Your opponent cannot target this card for attacks or by card effects. You can Tribute this card; Special Summon 1 "The Winged Dragon of Ra" from your hand or Deck, ignoring its Summoning conditions, and if you do, its ATK/DEF become 4000.

Bản dịch này có đúng không ?
Top