Tour Guide From the Underworld
DARK 3
Tour Guide From the Underworld
Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 600

  • Lượt xem:
  • 1648
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top