Treacherous Trap Hole
Trap Normal
Treacherous Trap Hole
Hang rơi lươn lẹo
  • Archetype:
  • Hole

  • Lượt xem:
  • 1624
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.

Bản dịch này có đúng không ?
Top