Triple Tactics Talent
Spell Normal
Triple Tactics Talent
Chiến lược tài ba
  • Lượt xem:
  • 3663
Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Rút 2 lá bài.
● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top