Tsukuyomi
DARK 4
Tsukuyomi
Tsukuyomi
  • ATK:
  • 1100

  • DEF:
  • 1400

  • Lượt xem:
  • 1100
Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc được lật ngửa: Chọn vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa trong lượt này: Trả nó về tay.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return it to the hand.

Bản dịch này có đúng không ?
Top