Ultimate Fire Formation - Sinto
Trap Counter
Ultimate Fire Formation - Sinto
  • Archetype:
  • Fire Formation

  • Lượt xem:
  • 987
Hiệu ứng (VN):

Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt, trong khi bạn điều khiển một quái thú "Fire Fist" và một Phép / Bẫy "Fire Formation": vô hiệu hoá sự kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó sau đó, phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

When a Spell/Trap Card is activated, while you control a "Fire Fist" monster and a "Fire Formation" Spell/Trap: Negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only activate 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top