Vijam the Cubic Seed
DARK1
Vijam the Cubic Seed
  • Archetype:
  • Cubic

  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0
Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Phép & Bẫy của bạn như một Bài Phép liên tục, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Cubic Counter lên quái thú đó của đối thủ. (Quái thú có Cubic Counter không thể tấn công, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng.) Nếu lá bài này được coi là Bài Phép liên tục bởi hiệu ứng này, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Vùng Phép & Bẫy của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can place this card face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell Card, and if you do, place 1 Cubic Counter on that opponent's monster. (Monsters with a Cubic Counter cannot attack, also negate their effects.) If this card is treated as a Continuous Spell Card by this effect, during your Main Phase: You can Special Summon this card from your Spell & Trap Zone.

Bản dịch này có đúng không ?
Top