Void Ogre Dragon
DARK 8
Void Ogre Dragon
Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 3000

  • Lượt xem:
  • 1487
Hiệu ứng (VN):

1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top