Volcanic Shell
FIRE 1
Volcanic Shell
Đạn Hỏa Sơn
  • Archetype:
  • Volcanic

  • ATK:
  • 100

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 914
Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 "Volcanic Shell" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lá bài này phải có trong Mộ để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can pay 500 LP; add 1 "Volcanic Shell" from your Deck to your hand. This card must be in the GY to activate and to resolve this effect.

Bản dịch này có đúng không ?
Top