Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
DARK
Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
Người cưỡi rồng dung nham đen, Volnigesh
  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 2100

  • Lượt xem:
  • 1376
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ nó và nếu bạn phá huỷ một quái thú, bạn có thể làm cho 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với Cấp / Rank ban đầu x 300 của quái thú bị phá huỷ cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Rồng làm nguyên liệu, nhưng không thể kích hoạt trong Damage Step.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card on the field; destroy it, and if you destroyed a monster, you can make 1 face-up monster you control gain ATK equal to the destroyed monster's original Level/Rank x 300 until the end of the next turn. This card cannot attack the turn you activate this effect. This is a Quick Effect if this card has a Dragon monster as material, but cannot be activated in the Damage Step.

Bản dịch này có đúng không ?
Top