Wall of Disruption
Trap Normal
Wall of Disruption
Tường cắt đoạn
  • Lượt xem:
  • 1236
Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.

Bản dịch này có đúng không ?
Top