War Rock Dignity
Spell Quick
War Rock Dignity
  • Archetype:
  • War Rock

  • Lượt xem:
  • 747
Hiệu ứng (VN):

Bạn phải điều khiển "War Rock" để kích hoạt một trong hai hiệu ứng này.
● Khi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó: Vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Trong Battle Phase, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú: vô hiệu hoá đó.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Dignity" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

You must control a "War Rock" monster to activate either of these effects. ● When a monster your opponent controls activates its effect: Negate that effect. ● During the Battle Phase, when your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect: Negate that effect. You can only activate 1 "War Rock Dignity" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top