War Rock Gactos
EARTH4
War Rock Gactos
  • Archetype:
  • War Rock

  • ATK:
  • 1900

  • DEF:
  • 1900

  • Lượt xem:
  • 1120
Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Chiến binh ĐẤT được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Gactos" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If an EARTH Warrior monster is Normal Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "War Rock Gactos" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top