War Rock Wento
EARTH4
War Rock Wento
  • Archetype:
  • War Rock

  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 1800

  • Lượt xem:
  • 828
Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 800 LP; quái thú chiến đấu của bạn nhận được 800 ATK, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Wento" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If your EARTH Warrior monster battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can pay 800 LP; your battling monster gains 800 ATK, until the end of this turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Wento" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top