Warning Point
Trap Normal
Warning Point
Điểm cảnh cáo
  • Lượt xem:
  • 1658
Hiệu ứng (VN):

Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.

Bản dịch này có đúng không ?
Top