Wind-Up Kitten
EARTH 2
Wind-Up Kitten
Mèo con dây cót
  • Archetype:
  • Wind-Up

  • ATK:
  • 800

  • DEF:
  • 500

  • Lượt xem:
  • 1139
Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.

Bản dịch này có đúng không ?
Top