Wisdom-Eye Magician
LIGHT 45
Wisdom-Eye Magician
Ma thuật sư của tuệ nhãn
  • Archetype:
  • Magician

  • ATK:
  • 1500

  • DEF:
  • 1500

  • Lượt xem:
  • 1269
Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có lá bài "Magician" hoặc "Performapal" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, đặt 1 quái thú Pendulum "Magician" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, ngoại trừ "Wisdom-Eye Magician".
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, mà Thang Pendulum hiện tại của nó khác với Thang Pendulum ban đầu của nó; Pendulum Scale của nó trở thành Pendulum Scale ban đầu cho đến hết lượt này.Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" or "Performapal" card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, place 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, except "Wisdom-Eye Magician". [ Monster Effect ] You can discard this card, then target 1 card in your Pendulum Zone, whose current Pendulum Scale is different from its original Pendulum Scale; its Pendulum Scale becomes its original Pendulum Scale until the end of this turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top