Xyz Import
Spell Quick
Xyz Import
Nhập vào Xyz
  • Lượt xem:
  • 1300
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó; đưa quái thú của đối thủ đó với quái thú của bạn để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Xyz Import" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 Xyz Monster you control and 1 monster your opponent controls with ATK less than or equal to it; attach that opponent's monster to your monster as material. You can only activate 1 "Xyz Import" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top