Thông tin tổng quan của Crystrons

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Crystron Prasiortle
N Rarity
Crystron Prasiortle
N Rarity
Crystron Prasiortle
WATER 2
Crystron Prasiortle
Rô bốt thuỷ tinh rùa thạch xanh
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro Loại Máy, cũng như có thể phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Crystron Prasiortle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up card you control; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine-Type Synchro Monsters, also, destroy that card, and if you do, Special Summon 1 "Crystron" Tuner from your Deck. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Crystron" monster from your hand. You can only use 1 "Crystron Prasiortle" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Crystron Rosenix
R Rarity
Crystron Rosenix
R Rarity
Crystron Rosenix
WATER 4
Crystron Rosenix
Rô bốt thuỷ tinh phượng hoàng rose
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro Loại Máy, cũng như có thể phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron Token" (Loại máy / NƯỚC / Cấp 1 / ATK 0 / DEF 0), nhưng nó không thể được Hiến tế. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Crystron Rosenix" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up card you control; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine-Type Synchro Monsters, also, destroy that card, and if you do, Special Summon 1 "Crystron" Tuner from your Deck. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Crystron Token" (Machine-Type/WATER/Level 1/ATK 0/DEF 0), but it cannot be Tributed. You can only use 1 "Crystron Rosenix" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Crystron Smiger
SR Rarity
Crystron Smiger
SR Rarity
Crystron Smiger
WATER 3
Crystron Smiger
Rô bốt thuỷ tinh hổ ám khói
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro Loại Máy, cũng như có thể phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Crystron" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Crystron Smiger" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up card you control; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine-Type Synchro Monsters, also, destroy that card, and if you do, Special Summon 1 "Crystron" Tuner from your Deck. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Crystron" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Crystron Smiger" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Crystron Sulfefnir
UR Rarity
Crystron Sulfefnir
UR Rarity
Crystron Sulfefnir
WATER 5
Crystron Sulfefnir
Rô bốt thuỷ tinh Fáfnir lưu huỳnh
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Crystron" , ngoại trừ "Crystron Sulfefnir"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, sau đó phá huỷ 1 lá bạn điều khiển. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crystron Sulfefnir" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand or Graveyard: You can discard 1 "Crystron" card, except "Crystron Sulfefnir"; Special Summon this card in Defense Position, then destroy 1 card you control. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Crystron" monster from your Deck in Defense Position. You can only use each effect of "Crystron Sulfefnir" once per turn.

SR Rarity
Crystron Thystvern
SR Rarity
Crystron Thystvern
SR Rarity
Crystron Thystvern
WATER 3
Crystron Thystvern
Rô bốt thuỷ tinh rồng thạch tím
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro Loại Máy, cũng như có thể phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Crystron" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Crystron Thystvern". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Crystron Thystvern" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up card you control; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine-Type Synchro Monsters, also, destroy that card, and if you do, Special Summon 1 "Crystron" Tuner from your Deck. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Crystron" monster from your Deck to your hand, except "Crystron Thystvern". You can only use 1 "Crystron Thystvern" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Scrap Recycler
SR Rarity
Scrap Recycler
SR Rarity
Scrap Recycler
EARTH 3
Scrap Recycler
Máy tái chế sắt vụn
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Máy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 2 quái thú Máy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn vào Deck; rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Machine monster from your Deck to the GY. Once per turn: You can shuffle 2 Level 4 EARTH Machine monsters from your GY into the Deck; draw 1 card.

SR Rarity
Crystron Citree
SR Rarity
Crystron Citree
SR Rarity
Crystron Citree
WATER 2
Crystron Citree
Rô bốt thuỷ tinh Citree
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú non-Tuner trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá (nếu có), và nếu bạn làm điều đó, ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Loại Máy chỉ sử dụng quái thú đó và lá bài này (đây là Hiệu ứng Nhanh) . Các Nguyên liệu Synchro này bị loại bỏ thay vì được gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crystron Citree" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase or Battle Phase: You can target 1 non-Tuner monster in your Graveyard; Special Summon it, but it has its effects negated (if any), and if you do, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Machine-Type Synchro Monster using only that monster and this card (this is a Quick Effect). These Synchro Materials are banished instead of being sent to the Graveyard. You can only use this effect of "Crystron Citree" once per turn.

N Rarity
Crystron Rion
N Rarity
Crystron Rion
N Rarity
Crystron Rion
WATER 3
Crystron Rion
Rô bốt thuỷ tinh Rion
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú non-Tuner bị loại bỏ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá (nếu có), và nếu bạn làm điều đó, ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Loại Máy chỉ sử dụng quái thú đó và lá bài này (đây là Hiệu ứng Nhanh) . Các Nguyên liệu Synchro này được xáo trộn vào Deck thay vì được gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crystron Rion" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase or Battle Phase: You can target 1 of your banished non-Tuner monsters; Special Summon it, but it has its effects negated (if any), and if you do, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Machine-Type Synchro Monster using only that monster and this card (this is a Quick Effect). These Synchro Materials are shuffled into the Deck instead of being sent to the Graveyard. You can only use this effect of "Crystron Rion" once per turn.

SR Rarity
Crystron Impact
SR Rarity
Crystron Impact
SR Rarity
Crystron Impact
Trap Normal
Crystron Impact
Rô bốt thuỷ tinh va chạm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Crystron" Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, nếu đối thủ của bạn điều khiển bất kỳ quái thú mặt ngửa nào, hãy thay đổi DEF của chúng thành 0. Trong lượt của một trong hai người chơi, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Crystron" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 of your banished "Crystron" monsters; Special Summon it, and if you do, if your opponent controls any face-up monsters, change their DEF to 0. During either player's turn, except the turn this card was sent to the Graveyard, when a card or effect is activated that targets a "Crystron" monster you control: You can banish this card from your Graveyard; negate that effect.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  SR Rarity
  Powered Inzektron
  SR Rarity
  Powered Inzektron
  SR Rarity
  Powered Inzektron
  LIGHT 6
  Powered Inzektron
  Máy côn chùng mạnh
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Lượt này, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: This turn, this card cannot be destroyed by battle or by card effects, also you take no damage.

  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  WATER 11
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Rồng hàng rào băng về không, Trishula
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  No One to Love: 20%
  Chỉ có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi quái thú của bạn bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 "Meklord Emperor Wisel" từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Meklord Emperor Wisel
  No One to Love: 20%
  Majestic Light: 20%
  Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái thú Tuner trong tay bạn vào Bộ bài của bạn. Chơi 'Majestic Dragon' từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
  Majestic Light: 20%
  Mythic Depths: 13.33%
  Bắt đầu Đấu với Field Spell 'Umi' được kích hoạt.
  Umi
  Mythic Depths: 13.33%
  Mark of the Dragon - Foot: 13.33%
  Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm 2 'Copy Plant' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Black Rose Dragon' vào Extra Deck của bạn.
  Copy Plant
  Black Rose Dragon
  Mark of the Dragon - Foot: 13.33%
  A Bond Illuminates the Future: 13.33%
  Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi vị trí chiến đấu của Set quái thú)
  ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh GIÓ Cấp 2 với CÔNG 1000 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Sau đó, lấy 1 quái thú "Synchron" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và Đặt 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển vào Mộ của bạn. Nếu tổng ATK ban đầu của các quái vật được gửi vào mộ là 2500 trở lên, Đặt 2 Signer Dragon ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Đưa 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ về Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp sao của tất cả Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển thành 2 và Đặt 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Phụ chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 trở lên và không có quái thú nào khác ngoài Quái thú Đồng bộ, và Bộ bài chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh Cấp 2 trở xuống hoặc quái thú Machine-Type.
  A Bond Illuminates the Future: 13.33%
  Reload: 6.67%
  Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Thêm các lá bài trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút ​​cùng một số thẻ mà bạn đã thêm vào Bộ bài của mình. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Reload: 6.67%
  The Embodiment of Despair: Meklord Astro Mekanikle: 6.67%
  Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Meklord Astro Mekanikle", 1 "Meklord Army of Wisel", 1 "Meklord Army of Skiel" và 1 "Meklord Army of Granel" vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách để lộ 1 "Meklord Astro Mekanikle" trong tay của bạn. Trả lại 1 "Meklord Army of Wisel", 1 "Meklord Army of Skiel" và 1 "Meklord Army of Granel" từ Mộ vào tay bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi Triệu hồi Đặc biệt thành công "Meklord Astro Mekanikle".
  Meklord Astro Mekanikle
  Meklord Army of Granel
  Meklord Army of Skiel
  Meklord Army of Wisel
  The Embodiment of Despair: Meklord Astro Mekanikle: 6.67%
  Destiny Draw: 6.67%
  Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Destiny Draw: 6.67%
  A Bond Illuminates the Future
  Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi vị trí chiến đấu của Set quái thú)
  ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh GIÓ Cấp 2 với CÔNG 1000 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Sau đó, lấy 1 quái thú "Synchron" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và Đặt 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển vào Mộ của bạn. Nếu tổng ATK ban đầu của các quái vật được gửi vào mộ là 2500 trở lên, Đặt 2 Signer Dragon ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Đưa 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ về Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp sao của tất cả Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển thành 2 và Đặt 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Phụ chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 trở lên và không có quái thú nào khác ngoài Quái thú Đồng bộ, và Bộ bài chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh Cấp 2 trở xuống hoặc quái thú Machine-Type.
  A Bond Illuminates the Future

  Cần 19 UR

  UR Rarity
  Crystron Sulfefnir3 card
  UR Rarity
  Machina Fortress1 card
  UR Rarity
  Crystron Quariongandrax1 card
  UR Rarity
  Shooting Quasar Dragon1 card
  UR Rarity
  Stardust Dragon1 card
  UR Rarity
  Jet Synchron3 card
  UR Rarity
  Junk Synchron1 card
  UR Rarity
  Book of Moon3 card
  UR Rarity
  Machina Redeployment3 card
  UR Rarity
  Mind Control2 card

  Main: 30 Extra: 8

  N Rarity
  Crystron Prasiortle
  N Rarity
  Crystron Prasiortle
  Crystron Prasiortle
  WATER 2
  Crystron Prasiortle
  Rô bốt thuỷ tinh rùa thạch xanh
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro Loại Máy, cũng như có thể phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Crystron Prasiortle" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up card you control; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine-Type Synchro Monsters, also, destroy that card, and if you do, Special Summon 1 "Crystron" Tuner from your Deck. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Crystron" monster from your hand. You can only use 1 "Crystron Prasiortle" effect per turn, and only once that turn.


  UR Rarity
  Crystron Sulfefnir
  UR Rarity
  Crystron Sulfefnir
  Crystron Sulfefnir
  WATER 5
  Crystron Sulfefnir
  Rô bốt thuỷ tinh Fáfnir lưu huỳnh
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Crystron" , ngoại trừ "Crystron Sulfefnir"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, sau đó phá huỷ 1 lá bạn điều khiển. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crystron Sulfefnir" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your hand or Graveyard: You can discard 1 "Crystron" card, except "Crystron Sulfefnir"; Special Summon this card in Defense Position, then destroy 1 card you control. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Crystron" monster from your Deck in Defense Position. You can only use each effect of "Crystron Sulfefnir" once per turn.


  SR Rarity
  Crystron Thystvern
  SR Rarity
  Crystron Thystvern
  Crystron Thystvern
  WATER 3
  Crystron Thystvern
  Rô bốt thuỷ tinh rồng thạch tím
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro Loại Máy, cũng như có thể phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Crystron" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Crystron" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Crystron Thystvern". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Crystron Thystvern" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up card you control; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine-Type Synchro Monsters, also, destroy that card, and if you do, Special Summon 1 "Crystron" Tuner from your Deck. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Crystron" monster from your Deck to your hand, except "Crystron Thystvern". You can only use 1 "Crystron Thystvern" effect per turn, and only once that turn.


  SR Rarity
  Junk Converter
  SR Rarity
  Junk Converter
  Junk Converter
  EARTH 2
  Junk Converter
  Người chuyển đổi phế thải
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 Tuner; thêm 1 "Synchron" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Tuner trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Junk Converter" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard this card and 1 Tuner; add 1 "Synchron" monster from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Tuner in your GY; Special Summon it in Defense Position, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Junk Converter" once per turn.


  SR Rarity
  Machina Citadel
  SR Rarity
  Machina Citadel
  Machina Citadel
  EARTH 10
  Machina Citadel
  Thượng tá quân đoàn máy
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.


  UR Rarity
  Machina Fortress
  UR Rarity
  Machina Fortress
  Machina Fortress
  EARTH 7
  Machina Fortress
  Pháo đài quân đoàn máy
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


  R Rarity
  Synchron Explorer
  R Rarity
  Synchron Explorer
  Synchron Explorer
  EARTH 2
  Synchron Explorer
  Máy đồng bộ khám phá
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 700


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Synchron" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Synchron" monster in your Graveyard; Special Summon that target, but its effects are negated.


  SR Rarity
  Crystron Citree
  SR Rarity
  Crystron Citree
  Crystron Citree
  WATER 2
  Crystron Citree
  Rô bốt thuỷ tinh Citree
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú non-Tuner trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá (nếu có), và nếu bạn làm điều đó, ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Loại Máy chỉ sử dụng quái thú đó và lá bài này (đây là Hiệu ứng Nhanh) . Các Nguyên liệu Synchro này bị loại bỏ thay vì được gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crystron Citree" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your opponent's Main Phase or Battle Phase: You can target 1 non-Tuner monster in your Graveyard; Special Summon it, but it has its effects negated (if any), and if you do, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Machine-Type Synchro Monster using only that monster and this card (this is a Quick Effect). These Synchro Materials are banished instead of being sent to the Graveyard. You can only use this effect of "Crystron Citree" once per turn.


  UR Rarity
  Jet Synchron
  UR Rarity
  Jet Synchron
  Jet Synchron
  FIRE 1
  Jet Synchron
  Máy đồng bộ phản lực
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


  UR Rarity
  Junk Synchron
  UR Rarity
  Junk Synchron
  Junk Synchron
  DARK 3
  Junk Synchron
  Máy đồng bộ phế thải
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 2 or lower monster in your Graveyard; Special Summon that target in Defense Position, but it has its effects negated.


  SR Rarity
  Machina Gearframe
  SR Rarity
  Machina Gearframe
  Machina Gearframe
  EARTH 4
  Machina Gearframe
  Bộ khung quân đoàn máy
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   SR Rarity
   Dark Hole
   SR Rarity
   Dark Hole
   Dark Hole
   Spell Normal
   Dark Hole
   HỐ đen

    Hiệu ứng (VN):

    Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Destroy all monsters on the field.


    UR Rarity
    Machina Redeployment
    UR Rarity
    Machina Redeployment
    Machina Redeployment
    Spell Normal
    Machina Redeployment
    Quân đoàn máy tái triển khai

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn.
     ● Bỏ 1 lá bài "Machina" thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Redeployment".
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Machina Redeployment" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects. ● Discard 1 card; add 2 "Machina" monsters with different names from each other from your Deck to your hand. ● Discard 1 "Machina" card; add 2 "Machina" cards with different names from each other from your Deck to your hand, except "Machina Redeployment". You can only activate 1 "Machina Redeployment" per turn.


     UR Rarity
     Mind Control
     UR Rarity
     Mind Control
     Mind Control
     Spell Normal
     Mind Control
     Kiểm soát mặt tinh thần

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


      SR Rarity
      Tuning
      SR Rarity
      Tuning
      Tuning
      Spell Normal
      Tuning
      Điều chỉnh

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 "Synchron" Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 "Synchron" Tuner from your Deck to your hand, then send the top card of your Deck to the GY.


       R Rarity
       Crystron Ametrix
       R Rarity
       Crystron Ametrix
       Crystron Ametrix
       WATER 5
       Crystron Ametrix
       Rô bốt thuỷ tinh Ametrix
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thay đổi tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Crystron" trong Mộ của mình, ngoại trừ một quái thú Synchro; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can change all face-up Special Summoned monsters your opponent controls to Defense Position. If this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Crystron" monster in your Graveyard, except a Synchro Monster; Special Summon it.


       UR Rarity
       Crystron Quariongandrax
       UR Rarity
       Crystron Quariongandrax
       Crystron Quariongandrax
       WATER 9
       Crystron Quariongandrax
       Rô bốt thuỷ tinh Quariongandrax
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       2 hoặc nhiều Tuner + 1 quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu đến những quái thú mà đối thủ điều khiển và / hoặc trong Mộ của chúng, tối đa bằng số Nguyên liệu Synchro được sử dụng cho việc Triệu hồi Synchro của lá bài này; loại bỏ chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ, ngoại trừ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 or more Tuners + 1 non-Tuner monster If this card is Synchro Summoned: You can target monsters your opponent controls and/or in their Graveyard, up to the number of Synchro Materials used for the Synchro Summon of this card; banish them. If this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 banished monster, except this card; Special Summon it to your field.


       SR Rarity
       Ravenous Crocodragon Archethys
       SR Rarity
       Ravenous Crocodragon Archethys
       Ravenous Crocodragon Archethys
       WATER 9
       Ravenous Crocodragon Archethys
       Rồng cá sấu háu ăn Archethys
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
       ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
       ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


       SR Rarity
       Scarred Warrior
       SR Rarity
       Scarred Warrior
       Scarred Warrior
       EARTH 5
       Scarred Warrior
       Chiến binh sẹo
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Loại Chiến binh ngửa để tấn công, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này sắp bị phá hủy trong chiến đấu, nó sẽ không sắp bị phá hủy.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Your opponent cannot target face-up Warrior-Type monsters for attacks, except this one. Once per turn, if this card would be destroyed by battle, it is not destroyed.


       UR Rarity
       Shooting Quasar Dragon
       UR Rarity
       Shooting Quasar Dragon
       Shooting Quasar Dragon
       LIGHT 12
       Shooting Quasar Dragon
       Rồng chuẩn tinh bắn sao
       • ATK:

       • 4000

       • DEF:

       • 4000


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
       Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.


       SR Rarity
       Stardust Assault Warrior
       SR Rarity
       Stardust Assault Warrior
       Stardust Assault Warrior
       WIND 6
       Stardust Assault Warrior
       Chiến binh công phá bụi sao
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro trong khi bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Junk" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Assault Warrior" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned while you control no other monsters: You can target 1 "Junk" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Stardust Assault Warrior" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


       UR Rarity
       Stardust Dragon
       UR Rarity
       Stardust Dragon
       Stardust Dragon
       WIND 8
       Stardust Dragon
       Rồng bụi sao
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


       SR Rarity
       Tatsunoko
       SR Rarity
       Tatsunoko
       Tatsunoko
       WATER 3
       Tatsunoko
       Rồng biển non
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu quái thú được Triệu hồi Synchro này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, 1 quái thú trong tay bạn có thể được sử dụng làm 1 trong các nguyên liệu khác. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this Synchro Summoned monster would be used as a Synchro Material, 1 monster in your hand can be used as 1 of the other materials. Unaffected by other monsters' effects.       Deck của CRYSTRONS trong DUEL LINKS