Thông tin tổng quan của Cyber Angels

Nhìn chung

Cyber Angels (CA) là một bộ bài tập trung vào việc triệu hồi Ritual, điều kiện thắng của bộ bài này thông qua việc kiểm soát sân và áp đảo đối thủ thông qua việc quản lý tài nguyên. Bộ bài theo truyền thống được coi là bộ bài OTK, nhưng nhờ có thêm Saffira, Queen of Dragons, Cyber Angels có khả năng phát triển các lối chơi khác nhau trong khi vẫn giữ được tiềm năng của OTK. Cách tiếp cận của bạn với các Cyber Angels là triệu hồi sớm những quái thú chủ lực và sử dụng chúng để tạo lợi thế bằng cách rút ra từ bộ bài và tái chế từ ngôi mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn không thể giành chiến thắng mà họ cần phải loại bỏ sớm Saffira, Queen of Dragons Cyber Angel Dakini của bạn hoặc không có khả năng giành được OTK.

Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites

Cần 6 UR

UR Rarity
Knightmare Unicorn
UR Rarity
Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
UR Rarity
Cyber Angel Vrash
UR Rarity
Constellar Ptolemy M7
UR Rarity
Machine Angel Ritual
UR Rarity
Machine Angel Ritual

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Cyber Petit Angel
R Rarity
Cyber Petit Angel
Cyber Petit Angel
LIGHT 2
Cyber Petit Angel
Tiểu tiên điện tử
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Cyber Angel" "Machine Angel Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Petit Angel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can add 1 "Cyber Angel" monster or "Machine Angel Ritual" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyber Petit Angel" once per turn.


R Rarity
Cyber Petit Angel
R Rarity
Cyber Petit Angel
Cyber Petit Angel
LIGHT 2
Cyber Petit Angel
Tiểu tiên điện tử
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Cyber Angel" "Machine Angel Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Petit Angel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can add 1 "Cyber Angel" monster or "Machine Angel Ritual" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyber Petit Angel" once per turn.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Tackle Crusader
SR Rarity
Tackle Crusader
Tackle Crusader
EARTH 4
Tackle Crusader
Thập tự quân phi thân
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.
● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài có cùng tên với lá bài được trả về tay bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard: You can activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position. ● Target 1 face-up Spell/Trap Card your opponent controls; return that target to the hand. This turn, your opponent cannot activate cards with the same name as the card returned to the hand by this effect.


R Rarity
Cyber Angel Benten
R Rarity
Cyber Angel Benten
Cyber Angel Benten
LIGHT 6
Cyber Angel Benten
Thiên thần điện tử Benten
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với DEF ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Nếu lá bài này là Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 quái thú LIGHT Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card destroys a monster by battle and sends it to the GY: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original DEF in the GY. If this card is Tributed: You can add 1 LIGHT Fairy monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Cyber Angel Benten
R Rarity
Cyber Angel Benten
Cyber Angel Benten
LIGHT 6
Cyber Angel Benten
Thiên thần điện tử Benten
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với DEF ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Nếu lá bài này là Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 quái thú LIGHT Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card destroys a monster by battle and sends it to the GY: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original DEF in the GY. If this card is Tributed: You can add 1 LIGHT Fairy monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Cyber Angel Benten
R Rarity
Cyber Angel Benten
Cyber Angel Benten
LIGHT 6
Cyber Angel Benten
Thiên thần điện tử Benten
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với DEF ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Nếu lá bài này là Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 quái thú LIGHT Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card destroys a monster by battle and sends it to the GY: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original DEF in the GY. If this card is Tributed: You can add 1 LIGHT Fairy monster from your Deck to your hand.


SR Rarity
Cyber Angel Dakini
SR Rarity
Cyber Angel Dakini
Cyber Angel Dakini
LIGHT 8
Cyber Angel Dakini
Thiên thần điện tử Dakini
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể khiến đối thủ gửi 1 quái thú mà họ điều khiển đến Mộ (lựa chọn của họ). Nếu một quái thú Ritual mà bạn điều khiển tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ritual hoặc 1 "Machine Angel Ritual" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can make your opponent send 1 monster they control to the GY (their choice). If a Ritual Monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during your End Phase: You can target 1 Ritual Monster or 1 "Machine Angel Ritual" in your GY; add it to your hand.


R Rarity
Cyber Angel Idaten
R Rarity
Cyber Angel Idaten
Cyber Angel Idaten
LIGHT 6
Cyber Angel Idaten
Thiên thần điện tử Idaten
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể làm cho tất cả các quái thú Ritual mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK / DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can add 1 Ritual Spell from your Deck or GY to your hand. If this card is Tributed: You can make all Ritual Monsters you control gain 1000 ATK/DEF.


R Rarity
Cyber Angel Idaten
R Rarity
Cyber Angel Idaten
Cyber Angel Idaten
LIGHT 6
Cyber Angel Idaten
Thiên thần điện tử Idaten
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể làm cho tất cả các quái thú Ritual mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK / DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can add 1 Ritual Spell from your Deck or GY to your hand. If this card is Tributed: You can make all Ritual Monsters you control gain 1000 ATK/DEF.


R Rarity
Cyber Angel Idaten
R Rarity
Cyber Angel Idaten
Cyber Angel Idaten
LIGHT 6
Cyber Angel Idaten
Thiên thần điện tử Idaten
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể làm cho tất cả các quái thú Ritual mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK / DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can add 1 Ritual Spell from your Deck or GY to your hand. If this card is Tributed: You can make all Ritual Monsters you control gain 1000 ATK/DEF.


UR Rarity
Cyber Angel Vrash
UR Rarity
Cyber Angel Vrash
Cyber Angel Vrash
LIGHT 10
Cyber Angel Vrash
Thiên thần điện tử Vrash
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi con và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy một lá bài trên sân: Bạn có thể xáo trộn 1 quái thú Ritual từ Mộ của bạn vào Deck; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can destroy as many face-up monsters your opponent controls as possible that were Special Summoned from the Extra Deck, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent for each, and if you do that, this card can make a second attack during each Battle Phase this turn. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated that would destroy a card on the field: You can shuffle 1 Ritual Monster from your Graveyard into the Deck; negate the activation, and if you do, destroy that card.


SR Rarity
Machine Angel Absolute Ritual
SR Rarity
Machine Angel Absolute Ritual
Machine Angel Absolute Ritual
Spell Normal
Machine Angel Absolute Ritual
Nghi lễ thiên thần máy tuyệt đối

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc trộn quái thú Loại Tiên hoặc Chiến binh từ Mộ của bạn vào Deck, có tổng Cấp độ của chúng chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or shuffle Fairy or Warrior-Type monsters from your Graveyard into the Deck, whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


  SR Rarity
  Machine Angel Absolute Ritual
  SR Rarity
  Machine Angel Absolute Ritual
  Machine Angel Absolute Ritual
  Spell Normal
  Machine Angel Absolute Ritual
  Nghi lễ thiên thần máy tuyệt đối

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc trộn quái thú Loại Tiên hoặc Chiến binh từ Mộ của bạn vào Deck, có tổng Cấp độ của chúng chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or shuffle Fairy or Warrior-Type monsters from your Graveyard into the Deck, whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


   SR Rarity
   Machine Angel Absolute Ritual
   SR Rarity
   Machine Angel Absolute Ritual
   Machine Angel Absolute Ritual
   Spell Normal
   Machine Angel Absolute Ritual
   Nghi lễ thiên thần máy tuyệt đối

    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc trộn quái thú Loại Tiên hoặc Chiến binh từ Mộ của bạn vào Deck, có tổng Cấp độ của chúng chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or shuffle Fairy or Warrior-Type monsters from your Graveyard into the Deck, whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


    UR Rarity
    Machine Angel Ritual
    UR Rarity
    Machine Angel Ritual
    Machine Angel Ritual
    Spell Normal
    Machine Angel Ritual
    Nghi lễ thiên thần máy

     Hiệu ứng (VN):

     Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu (các) quái thú LIGHT mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn, bạn có thể loại bỏ lá bài này thay thế.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If a LIGHT monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect while this card is in your GY, you can banish this card instead.


     UR Rarity
     Machine Angel Ritual
     UR Rarity
     Machine Angel Ritual
     Machine Angel Ritual
     Spell Normal
     Machine Angel Ritual
     Nghi lễ thiên thần máy

      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu (các) quái thú LIGHT mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn, bạn có thể loại bỏ lá bài này thay thế.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If a LIGHT monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect while this card is in your GY, you can banish this card instead.


      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      Treacherous Trap Hole
      Trap Normal
      Treacherous Trap Hole
      Hang rơi lươn lẹo

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


       R Rarity
       Hip Hoshiningen
       R Rarity
       Hip Hoshiningen
       Hip Hoshiningen
       LIGHT
       Hip Hoshiningen
       Người sao cực sáng
       • ATK:

       • 1400

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú LIGHT
       Tất cả quái thú LIGHT trên sân nhận được 500 ATK / DEF, tất cả quái thú DARK trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hip Hoshiningen" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 LIGHT monsters All LIGHT monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all DARK monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 LIGHT monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Hip Hoshiningen" once per turn.


       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


       UR Rarity
       Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
       UR Rarity
       Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
       Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
       LIGHT
       Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
       Người thả và xóa, Puzzlomino
       • ATK:

       • 1300

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
       Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.


       SR Rarity
       Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
       SR Rarity
       Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
       Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
       LIGHT 6
       Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
       Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.


       SR Rarity
       Beatrice, Lady of the Eternal
       SR Rarity
       Beatrice, Lady of the Eternal
       Beatrice, Lady of the Eternal
       LIGHT
       Beatrice, Lady of the Eternal
       Quý bà sự trường tồn, Beatrice
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


       UR Rarity
       Constellar Ptolemy M7
       UR Rarity
       Constellar Ptolemy M7
       Constellar Ptolemy M7
       LIGHT
       Constellar Ptolemy M7
       Messier 7 thiêng liêng
       • ATK:

       • 2700

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 6
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       Diamond Dire Wolf
       EARTH
       Diamond Dire Wolf
       Sói răng khủng Diawolf
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.       Deck của CYBER ANGELS trong DUEL LINKS