Thông tin tổng quan của Demise

Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites

Cần 11 UR

UR Rarity
Code Talker1 card
UR Rarity
Decode Talker1 card
UR Rarity
Encode Talker1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone1 card
UR Rarity
End of the World3 card
UR Rarity
Herald of the Abyss1 card
UR Rarity
Spellbook of Knowledge1 card

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Spellbook Magician of Prophecy
SR Rarity
Spellbook Magician of Prophecy
Spellbook Magician of Prophecy
WATER 2
Spellbook Magician of Prophecy
Sách phép thuật sư Batel
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật úp: Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned or flipped face-up: Add 1 "Spellbook" Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
Demise, Supreme King of Armageddon
DARK 10
Demise, Supreme King of Armageddon
Bá vương ngày tận thế Demise
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Cycle of the World". Tên của lá bài này trở thành "Demise, King of Armageddon" khi ở trên tay hoặc trên sân. Khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, các quái thú Ritual của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Nếu tất cả quái thú được sử dụng để Triệu hồi Ritual lá bài này là quái thú Ritual, bạn không phải trả LP để kích hoạt hiệu ứng của nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 2000 LP; phá hủy càng nhiều lá bài khác trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 200 sát thương cho đối thủ đối với mỗi lá bài bị phá hủy mà họ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cycle of the World". This card's name becomes "Demise, King of Armageddon" while in the hand or on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your Ritual Monsters cannot be destroyed by battle. If all monsters used to Ritual Summon this card were Ritual Monsters, you do not pay LP to activate its effects. Once per turn: You can pay 2000 LP; destroy as many other cards on the field as possible, and if you do, inflict 200 damage to your opponent for each destroyed card they controlled.


SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
SR Rarity
Demise, Supreme King of Armageddon
Demise, Supreme King of Armageddon
DARK 10
Demise, Supreme King of Armageddon
Bá vương ngày tận thế Demise
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Cycle of the World". Tên của lá bài này trở thành "Demise, King of Armageddon" khi ở trên tay hoặc trên sân. Khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, các quái thú Ritual của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Nếu tất cả quái thú được sử dụng để Triệu hồi Ritual lá bài này là quái thú Ritual, bạn không phải trả LP để kích hoạt hiệu ứng của nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 2000 LP; phá hủy càng nhiều lá bài khác trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 200 sát thương cho đối thủ đối với mỗi lá bài bị phá hủy mà họ điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cycle of the World". This card's name becomes "Demise, King of Armageddon" while in the hand or on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your Ritual Monsters cannot be destroyed by battle. If all monsters used to Ritual Summon this card were Ritual Monsters, you do not pay LP to activate its effects. Once per turn: You can pay 2000 LP; destroy as many other cards on the field as possible, and if you do, inflict 200 damage to your opponent for each destroyed card they controlled.


R Rarity
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
R Rarity
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
LIGHT 10
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
Mỹ nữ của sự hủy diệt, Ruin
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Cycle of the World". Tên của lá bài này trở thành "Ruin, Queen of Oblivion" khi ở trên tay hoặc trên sân. Khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, các quái thú Ritual mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu tất cả quái thú được sử dụng để Triệu hồi Ritual lá bài này là quái thú Ritual, nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cycle of the World". This card's name becomes "Ruin, Queen of Oblivion" while in the hand or on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, Ritual Monsters you control cannot be destroyed by card effects. If all monsters used to Ritual Summon this card were Ritual Monsters, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict damage to your opponent equal to that destroyed monster's original ATK.


R Rarity
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
R Rarity
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
LIGHT 10
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
Mỹ nữ của sự hủy diệt, Ruin
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Cycle of the World". Tên của lá bài này trở thành "Ruin, Queen of Oblivion" khi ở trên tay hoặc trên sân. Khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, các quái thú Ritual mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu tất cả quái thú được sử dụng để Triệu hồi Ritual lá bài này là quái thú Ritual, nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cycle of the World". This card's name becomes "Ruin, Queen of Oblivion" while in the hand or on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, Ritual Monsters you control cannot be destroyed by card effects. If all monsters used to Ritual Summon this card were Ritual Monsters, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict damage to your opponent equal to that destroyed monster's original ATK.


R Rarity
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
R Rarity
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
LIGHT 10
Ruin, Supreme Queen of Oblivion
Mỹ nữ của sự hủy diệt, Ruin
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Cycle of the World". Tên của lá bài này trở thành "Ruin, Queen of Oblivion" khi ở trên tay hoặc trên sân. Khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, các quái thú Ritual mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu tất cả quái thú được sử dụng để Triệu hồi Ritual lá bài này là quái thú Ritual, nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cycle of the World". This card's name becomes "Ruin, Queen of Oblivion" while in the hand or on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, Ritual Monsters you control cannot be destroyed by card effects. If all monsters used to Ritual Summon this card were Ritual Monsters, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict damage to your opponent equal to that destroyed monster's original ATK.


N Rarity
Breaking of the World
N Rarity
Breaking of the World
Breaking of the World
Spell Field
Breaking of the World
Thế giới vỡ vụn

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ritual mà bạn điều khiển; hiển thị 1 quái thú Ritual trong tay của bạn, cho đến khi kết thúc lượt này. Cấp của quái thú Ritual được hiển thị trở thành Cấp của quái thú được chọn làm mục tiêu, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu "Ruin, Queen of Oblivion" hoặc "Demise, King of Armageddon" được Triệu hồi Ritual đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Rút 1 lá bài.
  ● Hủy 1 lá bài trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can target 1 Ritual Monster you control; show 1 Ritual Monster in your hand, until the end of this turn. The Level of the shown Ritual Monster becomes the targeted monster's Level, until the end of this turn (even if this card leaves the field). Once per turn, if "Ruin, Queen of Oblivion" or "Demise, King of Armageddon" is Ritual Summoned to your field (except during the Damage Step): You can activate 1 of these effects; ● Draw 1 card. ● Destroy 1 card on the field.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   End of the World
   UR Rarity
   End of the World
   End of the World
   Spell Normal
   End of the World
   Ngày tàn của thế giới

    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Ruin, Queen of Oblivion" hoặc "Demise, King of Armageddon". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card is used to Ritual Summon "Ruin, Queen of Oblivion" or "Demise, King of Armageddon". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


    UR Rarity
    End of the World
    UR Rarity
    End of the World
    End of the World
    Spell Normal
    End of the World
    Ngày tàn của thế giới

     Hiệu ứng (VN):

     Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Ruin, Queen of Oblivion" hoặc "Demise, King of Armageddon". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card is used to Ritual Summon "Ruin, Queen of Oblivion" or "Demise, King of Armageddon". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


     UR Rarity
     End of the World
     UR Rarity
     End of the World
     End of the World
     Spell Normal
     End of the World
     Ngày tàn của thế giới

      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Ruin, Queen of Oblivion" hoặc "Demise, King of Armageddon". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card is used to Ritual Summon "Ruin, Queen of Oblivion" or "Demise, King of Armageddon". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


      UR Rarity
      Herald of the Abyss
      UR Rarity
      Herald of the Abyss
      Herald of the Abyss
      Spell Normal
      Herald of the Abyss
      Kẻ tuyên phạt của vực sâu

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 1500 LP và tuyên bố 1 Loại quái thú và 1 Thuộc tính; đối thủ của bạn phải gửi 1 quái thú mặt ngửa với Loại và Thuộc tính đã tuyên bố từ sân của họ đến Mộ, nếu có thể. Trong phần còn lại của lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú với tên quái thú đã gửi đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Herald of the Abyss" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 1500 LP and declare 1 Monster Type and 1 Attribute; your opponent must send 1 face-up monster with the declared Type and Attribute from their field to the GY, if possible. For the rest of this turn, your opponent cannot activate the effects of monsters with that sent monster's name. You can only activate 1 "Herald of the Abyss" per turn.


       UR Rarity
       Spellbook of Knowledge
       UR Rarity
       Spellbook of Knowledge
       Spellbook of Knowledge
       Spell Normal
       Spellbook of Knowledge
       Sách phép thuật Ldra

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


        SR Rarity
        Spellbook of Secrets
        SR Rarity
        Spellbook of Secrets
        Spellbook of Secrets
        Spell Normal
        Spellbook of Secrets
        Sách phép thuật Torah

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.


         N Rarity
         Renewal of the World
         N Rarity
         Renewal of the World
         Renewal of the World
         Trap Continuous
         Renewal of the World
         Thế giới quay trở về

          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được kích hoạt: Loại bỏ 1 quái thú Ritual khỏi Deck của bạn. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Hiến tế 1 quái thú từ tay hoặc ô của bạn, hoặc xáo trộn 1 quái thú Ritual từ Mộ của bạn vào Deck, có Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài này, sau đó Triệu hồi Ritual quái thú đó.
          ● Thêm quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng của lá bài này lên tay của bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Renewal of the World" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is activated: Banish 1 Ritual Monster from your Deck. You can send this card to the GY, then activate 1 of these effects; ● Tribute 1 monster from your hand or field, or shuffle 1 Ritual Monster from your GY into the Deck, whose Level equals or exceeds the Level of the monster banished by this card's effect, then Ritual Summon that monster. ● Add the monster banished by this card's effect to your hand. You can only use 1 "Renewal of the World" effect per turn, and only once that turn.


          UR Rarity
          Code Talker
          UR Rarity
          Code Talker
          Code Talker
          DARK
          Code Talker
          Người xử mã dạng đầu
          • ATK:

          • 1300

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


          UR Rarity
          Decode Talker
          UR Rarity
          Decode Talker
          Decode Talker
          DARK
          Decode Talker
          Người xử mã
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


          UR Rarity
          Encode Talker
          UR Rarity
          Encode Talker
          Encode Talker
          LIGHT
          Encode Talker
          Người xử mã hóa
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cyberse
          Một lần mỗi lượt, trước khi Damage Calculation, nếu quái thú của bạn chỉ vào chiến đấu với quái thú của đối thủ có ATK cao hơn nó: Bạn có thể khiến quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, đồng thời bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu đó. Sau khi Damage Calculation đó, hãy cho lá bài này hoặc 1 quái thú mà nó chỉ vào nhận được ATK bằng với ATK của quái thú của đối thủ đã chiến đấu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Cyberse monsters Once per turn, before damage calculation, if your monster this card points to battles an opponent's monster with higher ATK than it: You can make that monster unable to be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. After that damage calculation, have this card or 1 monster it points to gain ATK equal to the ATK of that battled opponent's monster, until the end of this turn.


          SR Rarity
          Security Dragon
          SR Rarity
          Security Dragon
          Security Dragon
          LIGHT
          Security Dragon
          Rồng an ninh
          • ATK:

          • 1100

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú
          Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          DARK
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Rồng xyz phiến loạn bóng tối
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


          R Rarity
          Skypalace Gangaridai
          R Rarity
          Skypalace Gangaridai
          Skypalace Gangaridai
          WIND
          Skypalace Gangaridai
          Cung điện trời cực to Gangaridai
          • ATK:

          • 3400

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 10
          Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


          UR Rarity
          Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
          UR Rarity
          Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
          Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
          EARTH
          Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
          Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
          • ATK:

          • 4000

          • DEF:

          • 4000


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Cấp 11
          Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.          Deck của DEMISE trong DUEL LINKS
          Top