Thông tin tổng quan của Dracoslayer

Nhìn chung

Dracoslayer là 1 bộ bài combo tập trung vào việc triệu hồi ra quái thú chủ lực cực kì mạnh mẽ của chúng là Ignister Prominence, the Blasting DracoslayerIgnister Prominence, the Blasting Dracoslayer là quái thú có thể gửi 1 quái thú trên sân về bộ bài mà không chọn mục tiêu, điều này khiến cho nó có thể đối đầu với các quái thú kháng hiệu ứng chọn mục tiêu, kháng phá huỷ, hoặc kháng loại bỏ. Dinoster Power, the Mighty Dracoslayer cũng là 1 quái thú Dracoslayer khác có hiệu ứng kháng phá huỷ bởi chiến đấu và hiệu ứng, giúp cho Dracoslayer đi lượt đầu 1 cách an toàn và ổn định.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Performapal Radish Horse
R Rarity
Performapal Radish Horse
R Rarity
Performapal Radish Horse

Performapal Radish Horse

4

3

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Plant

 • Archetype:
 • Performapal

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Performapal" mà bạn điều khiển; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với ATK của "Performapal" mà bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt và điều khiển ít nhất nhiều quái thú như bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân của mỗi người chơi; cho đến khi kết thúc lượt này, quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với ATK của lá bài này và nếu có, quái thú mà bạn điều khiển sẽ nhận được ATK bằng với ATK của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls, and 1 "Performapal" monster you control; that opponent's monster loses ATK equal to the ATK of that "Performapal" monster you control (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If your opponent controls a Special Summoned monster, and controls at least as many monsters as you, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster on each player's field; until the end of this turn, that opponent's monster loses ATK equal to this card's ATK, and if it does, that monster you control gains ATK equal to this card's ATK.


UR Rarity
Rescue Hamster
UR Rarity
Rescue Hamster
UR Rarity
Rescue Hamster

Rescue Hamster

4

5

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Beast

 • ATK:
 • 300

 • DEF:
 • 100

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Vùng Pendulum của mình; thêm 2 lá bài quái thú Pendulum Cards có cùng tên từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Hamster" một lần trong mỗi Trận đấu.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, nếu bạn có Lá bài quái thú Pendulum Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Extra Deck của mình: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; chọn 1 Lá bài quái thú Pendulum Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Extra Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú từ Deck của bạn có cùng tên với lá bài đó, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, chúng cũng bị phá huỷ trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can banish this card from your Pendulum Zone; add 2 face-up Pendulum Monster Cards with the same name from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "Rescue Hamster" once per Duel. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] During the turn this card was Normal Summoned, if you have a face-up Level 5 or lower Pendulum Monster Card in your Extra Deck: You can Tribute this card; choose 1 Level 5 or lower Pendulum Monster Card in your Extra Deck, and Special Summon 2 monsters from your Deck with the same name as that card, but their effects are negated, also they are destroyed during the End Phase.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

World Full of Malice
Bắt đầu trận đấu với lá bài "Malefic World". Nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (Không bao gồm Extra Deck) có ít nhất 5 lá bài "Malefic" với các tên khác nhau, hãy bắt đầu Trận đấu với "Malefic World" được kích hoạt.
Malefic World
World Full of Malice

Main: 21 Extra: 8

UR Rarity
Rescue Hamster
UR Rarity
Rescue Hamster
Rescue Hamster

Rescue Hamster

4

5

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Beast

 • ATK:
 • 300

 • DEF:
 • 100

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Vùng Pendulum của mình; thêm 2 lá bài quái thú Pendulum Cards có cùng tên từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Hamster" một lần trong mỗi Trận đấu.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, nếu bạn có Lá bài quái thú Pendulum Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Extra Deck của mình: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; chọn 1 Lá bài quái thú Pendulum Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Extra Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú từ Deck của bạn có cùng tên với lá bài đó, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, chúng cũng bị phá huỷ trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can banish this card from your Pendulum Zone; add 2 face-up Pendulum Monster Cards with the same name from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "Rescue Hamster" once per Duel. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] During the turn this card was Normal Summoned, if you have a face-up Level 5 or lower Pendulum Monster Card in your Extra Deck: You can Tribute this card; choose 1 Level 5 or lower Pendulum Monster Card in your Extra Deck, and Special Summon 2 monsters from your Deck with the same name as that card, but their effects are negated, also they are destroyed during the End Phase.Deck của DRACOSLAYER trong DUEL LINKS