Thông tin tổng quan của Dracoslayer

Nhìn chung

Dracoslayer là 1 bộ bài combo tập trung vào việc triệu hồi ra quái thú chủ lực cực kì mạnh mẽ của chúng là Ignister Prominence, the Blasting DracoslayerIgnister Prominence, the Blasting Dracoslayer là quái thú có thể gửi 1 quái thú trên sân về bộ bài mà không chọn mục tiêu, điều này khiến cho nó có thể đối đầu với các quái thú kháng hiệu ứng chọn mục tiêu, kháng phá huỷ, hoặc kháng loại bỏ. Dinoster Power, the Mighty Dracoslayer cũng là 1 quái thú Dracoslayer khác có hiệu ứng kháng phá huỷ bởi chiến đấu và hiệu ứng, giúp cho Dracoslayer đi lượt đầu 1 cách an toàn và ổn định.

Pendulum Change: Basic
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Khu vực Pendulumn vào sân của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trả lại 1 Bài Quái thú Thường trong Vùng Pendulumn của bạn vào Bộ bài và thêm 1 Quái thú Thường ngẫu nhiên có tên khác với Bộ bài vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 3 Quái thú Thường với các tên khác nhau.
Pendulum Change: Basic

Cần 13 UR

UR Rarity
Rescue Rabbit3 card
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker2 card
UR Rarity
Master Pendulum, the Dracoslayer3 card
UR Rarity
Luster Pendulum, the Dracoslayer1 card
UR Rarity
Draco Berserker of the Tenyi1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Draco Face-Off1 card

Main: 30 Extra: 8

SR Rarity
Magnarokket Dragon
SR Rarity
Magnarokket Dragon
Magnarokket Dragon
DARK 4
Magnarokket Dragon
Rồng viên tạn Magnum
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


R Rarity
Metalrokket Dragon
R Rarity
Metalrokket Dragon
Metalrokket Dragon
DARK 4
Metalrokket Dragon
Rồng viên tạn kim loại
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó phá huỷ tất cả các lá bài của đối thủ trong cột mà lá bài này ở trong End Phase, nếu lá bài này đang ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Metalrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metalrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then destroy all your opponent's cards in the column this card was in. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Metalrokket Dragon". You can only use each effect of "Metalrokket Dragon" once per turn.


UR Rarity
Rescue Rabbit
UR Rarity
Rescue Rabbit
Rescue Rabbit
EARTH 4
Rescue Rabbit
Thỏ giải cứu
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


UR Rarity
Rescue Rabbit
UR Rarity
Rescue Rabbit
Rescue Rabbit
EARTH 4
Rescue Rabbit
Thỏ giải cứu
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


UR Rarity
Rescue Rabbit
UR Rarity
Rescue Rabbit
Rescue Rabbit
EARTH 4
Rescue Rabbit
Thỏ giải cứu
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


SR Rarity
Silverrokket Dragon
SR Rarity
Silverrokket Dragon
Silverrokket Dragon
DARK 4
Silverrokket Dragon
Rồng viên tạn bạc
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó nhìn vào Extra Deck của đối thủ và loại bỏ 1 lá khỏi nó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silverrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Silverrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then look at your opponent's Extra Deck and banish 1 card from it. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Silverrokket Dragon". You can only use each effect of "Silverrokket Dragon" once per turn.


R Rarity
Lector Pendulum, the Dracoverlord
R Rarity
Lector Pendulum, the Dracoverlord
Lector Pendulum, the Dracoverlord
DARK 45
Lector Pendulum, the Dracoverlord
Ma vương rồng của sự dao động, Lector
 • ATK:

 • 1950

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú Pendulum ngửa mặt trong khi đối thủ điều khiển chúng.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Pendulum: Phá huỷ cả quái thú đó và lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Negate the effects of face-up Pendulum Monsters while your opponent controls them. [ Monster Effect ] At the start of the Damage Step, if this card battles a Pendulum Monster: Destroy both that monster and this card.


R Rarity
Lector Pendulum, the Dracoverlord
R Rarity
Lector Pendulum, the Dracoverlord
Lector Pendulum, the Dracoverlord
DARK 45
Lector Pendulum, the Dracoverlord
Ma vương rồng của sự dao động, Lector
 • ATK:

 • 1950

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú Pendulum ngửa mặt trong khi đối thủ điều khiển chúng.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Pendulum: Phá huỷ cả quái thú đó và lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Negate the effects of face-up Pendulum Monsters while your opponent controls them. [ Monster Effect ] At the start of the Damage Step, if this card battles a Pendulum Monster: Destroy both that monster and this card.


N Rarity
Performapal Coin Dragon
N Rarity
Performapal Coin Dragon
Performapal Coin Dragon
WATER 45
Performapal Coin Dragon
Bạn biểu diễn rồng xu vàng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú rồng mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; lượt này, nếu quái thú đó bạn điều khiển chiến đấu với một quái thú của đối thủ, loại bỏ quái thú đó của đối thủ sau khi tính toán thiệt hại (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Các quái thú rồng khác mà bạn điều khiển tăng 500 ATK, chúng cũng không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 Dragon-Type monster you control that was Special Summoned from the Extra Deck; this turn, if that monster you control battles an opponent's monster, banish that opponent's monster after damage calculation (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Other Dragon-Type monsters you control gain 500 ATK, also they cannot be destroyed by card effects.


N Rarity
Performapal Coin Dragon
N Rarity
Performapal Coin Dragon
Performapal Coin Dragon
WATER 45
Performapal Coin Dragon
Bạn biểu diễn rồng xu vàng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú rồng mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; lượt này, nếu quái thú đó bạn điều khiển chiến đấu với một quái thú của đối thủ, loại bỏ quái thú đó của đối thủ sau khi tính toán thiệt hại (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Các quái thú rồng khác mà bạn điều khiển tăng 500 ATK, chúng cũng không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 Dragon-Type monster you control that was Special Summoned from the Extra Deck; this turn, if that monster you control battles an opponent's monster, banish that opponent's monster after damage calculation (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Other Dragon-Type monsters you control gain 500 ATK, also they cannot be destroyed by card effects.


R Rarity
Performapal Radish Horse
R Rarity
Performapal Radish Horse
Performapal Radish Horse
EARTH 43
Performapal Radish Horse
Bạn biểu diễn ngựa củ cải đỏ
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển và 1 quái thú "Performapal" do bạn điều khiển; quái thú đó của đối thủ mất ATK bằng với ATK của quái thú "Performapal" mà bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, và điều khiển ít nhất nhiều quái thú bằng bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân của mỗi người chơi; cho đến hết lượt này, quái thú của đối thủ đó giảm ATK bằng với ATK của lá bài này, và nếu đúng như vậy, quái thú đó bạn điều khiển tăng ATK bằng với ATK của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls, and 1 "Performapal" monster you control; that opponent's monster loses ATK equal to the ATK of that "Performapal" monster you control (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] If your opponent controls a Special Summoned monster, and controls at least as many monsters as you, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster on each player's field; until the end of this turn, that opponent's monster loses ATK equal to this card's ATK, and if it does, that monster you control gains ATK equal to this card's ATK.


UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


R Rarity
Magicalibra
R Rarity
Magicalibra
Magicalibra
WATER 45
Magicalibra
Cân ma thuật của Libra
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, giảm Cấp độ của 1 quái thú đó theo số lượng đã tuyên bố, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của quái thú kia thêm một lượng tương ứng (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magicalibra" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thang đo tri giác. Nó duy trì sự cân bằng của vũ trụ nhưng thường đặt các ngôi sao ở sai hướng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can declare a Level from 1 to 6, then target 2 face-up monsters you control; until the end of this turn, reduce the Level of 1 of those monsters by the declared amount, and if you do, increase the Level of the other by the same amount (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Magicalibra" once per turn. [ Monster Effect ] ''A sentient scale. It maintains the balance of the universe, but often places the stars on the wrong side.''


R Rarity
Magicalibra
R Rarity
Magicalibra
Magicalibra
WATER 45
Magicalibra
Cân ma thuật của Libra
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, giảm Cấp độ của 1 quái thú đó theo số lượng đã tuyên bố, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của quái thú kia thêm một lượng tương ứng (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magicalibra" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thang đo tri giác. Nó duy trì sự cân bằng của vũ trụ nhưng thường đặt các ngôi sao ở sai hướng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can declare a Level from 1 to 6, then target 2 face-up monsters you control; until the end of this turn, reduce the Level of 1 of those monsters by the declared amount, and if you do, increase the Level of the other by the same amount (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Magicalibra" once per turn. [ Monster Effect ] ''A sentient scale. It maintains the balance of the universe, but often places the stars on the wrong side.''


R Rarity
Magicalibra
R Rarity
Magicalibra
Magicalibra
WATER 45
Magicalibra
Cân ma thuật của Libra
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, giảm Cấp độ của 1 quái thú đó theo số lượng đã tuyên bố, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của quái thú kia thêm một lượng tương ứng (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magicalibra" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thang đo tri giác. Nó duy trì sự cân bằng của vũ trụ nhưng thường đặt các ngôi sao ở sai hướng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can declare a Level from 1 to 6, then target 2 face-up monsters you control; until the end of this turn, reduce the Level of 1 of those monsters by the declared amount, and if you do, increase the Level of the other by the same amount (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Magicalibra" once per turn. [ Monster Effect ] ''A sentient scale. It maintains the balance of the universe, but often places the stars on the wrong side.''


UR Rarity
Master Pendulum, the Dracoslayer
UR Rarity
Master Pendulum, the Dracoslayer
Master Pendulum, the Dracoslayer
LIGHT 43
Master Pendulum, the Dracoslayer
Kiếm sĩ rồng chủ dao động, Pendulum
 • ATK:

 • 1950

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''"Luster Pendulum, the Dracoslayer"
tiếp tục hành trình khám phá bí mật của Thuật giả kim rồng, tin rằng đó là chìa khóa để vô hiệu hoá lời nguyền và khôi phục trí nhớ của mình. Sức mạnh của anh ta tiếp tục phát triển... có lẽ sức mạnh tương tự được sử dụng bởi các Dracofiends?''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone: You can target 1 card in a Pendulum Zone; destroy it. [ Monster Effect ] ''"Luster Pendulum, the Dracoslayer" continues his journey to uncover the secrets of Dragon Alchemy, believing it is the key to dispelling his curse and restoring his memory. His power continues to grow... perhaps the same power used by the Dracofiends?''


UR Rarity
Master Pendulum, the Dracoslayer
UR Rarity
Master Pendulum, the Dracoslayer
Master Pendulum, the Dracoslayer
LIGHT 43
Master Pendulum, the Dracoslayer
Kiếm sĩ rồng chủ dao động, Pendulum
 • ATK:

 • 1950

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''"Luster Pendulum, the Dracoslayer"
tiếp tục hành trình khám phá bí mật của Thuật giả kim rồng, tin rằng đó là chìa khóa để vô hiệu hoá lời nguyền và khôi phục trí nhớ của mình. Sức mạnh của anh ta tiếp tục phát triển... có lẽ sức mạnh tương tự được sử dụng bởi các Dracofiends?''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone: You can target 1 card in a Pendulum Zone; destroy it. [ Monster Effect ] ''"Luster Pendulum, the Dracoslayer" continues his journey to uncover the secrets of Dragon Alchemy, believing it is the key to dispelling his curse and restoring his memory. His power continues to grow... perhaps the same power used by the Dracofiends?''


UR Rarity
Master Pendulum, the Dracoslayer
UR Rarity
Master Pendulum, the Dracoslayer
Master Pendulum, the Dracoslayer
LIGHT 43
Master Pendulum, the Dracoslayer
Kiếm sĩ rồng chủ dao động, Pendulum
 • ATK:

 • 1950

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''"Luster Pendulum, the Dracoslayer"
tiếp tục hành trình khám phá bí mật của Thuật giả kim rồng, tin rằng đó là chìa khóa để vô hiệu hoá lời nguyền và khôi phục trí nhớ của mình. Sức mạnh của anh ta tiếp tục phát triển... có lẽ sức mạnh tương tự được sử dụng bởi các Dracofiends?''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone: You can target 1 card in a Pendulum Zone; destroy it. [ Monster Effect ] ''"Luster Pendulum, the Dracoslayer" continues his journey to uncover the secrets of Dragon Alchemy, believing it is the key to dispelling his curse and restoring his memory. His power continues to grow... perhaps the same power used by the Dracofiends?''


SR Rarity
Vector Pendulum, the Dracoverlord
SR Rarity
Vector Pendulum, the Dracoverlord
Vector Pendulum, the Dracoverlord
DARK 43
Vector Pendulum, the Dracoverlord
Ma vương rồng của sự dao động, Vector
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Vô hiệu hóa tất cả hiệu ứng bài trong Vùng Pendulum của đối thủ.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Lãnh chúa này đã thống trị toàn bộ thế giới với đội quân Dracofiends của mình, sử dụng Thuật giả kim rồng của mình để biến tất cả sự sống thành tay sai khủng khiếp của mình. Nguồn gốc của sức mạnh này vẫn chưa được xác định và có lẽ là ở ngoài chiều.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Negate all card effects in your opponent's Pendulum Zones. [ Monster Effect ] ''This Overlord overran an entire world with his army of Dracofiends, using his Dragon Alchemy to convert all life into his terrible minions. The source of this power is unidentified, and probably extra-dimensional.''


SR Rarity
Vector Pendulum, the Dracoverlord
SR Rarity
Vector Pendulum, the Dracoverlord
Vector Pendulum, the Dracoverlord
DARK 43
Vector Pendulum, the Dracoverlord
Ma vương rồng của sự dao động, Vector
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Vô hiệu hóa tất cả hiệu ứng bài trong Vùng Pendulum của đối thủ.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Lãnh chúa này đã thống trị toàn bộ thế giới với đội quân Dracofiends của mình, sử dụng Thuật giả kim rồng của mình để biến tất cả sự sống thành tay sai khủng khiếp của mình. Nguồn gốc của sức mạnh này vẫn chưa được xác định và có lẽ là ở ngoài chiều.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Negate all card effects in your opponent's Pendulum Zones. [ Monster Effect ] ''This Overlord overran an entire world with his army of Dracofiends, using his Dragon Alchemy to convert all life into his terrible minions. The source of this power is unidentified, and probably extra-dimensional.''


UR Rarity
Luster Pendulum, the Dracoslayer
UR Rarity
Luster Pendulum, the Dracoslayer
Luster Pendulum, the Dracoslayer
LIGHT 45
Luster Pendulum, the Dracoslayer
Kiếm sĩ rồng của sự dao động, Luster
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn có một lá bài trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 lá bài từ Deck của bạn lên tay bạn, có cùng tên với lá bài đó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Fusion, Synchro hoặc Xyz sử dụng lá bài này làm nguyên liệu, ngoại trừ quái thú "Dracoslayer" .


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a card in your other Pendulum Zone: You can destroy that card, and if you do, add 1 card from your Deck to your hand, with the same name as that card. [ Monster Effect ] Cannot Special Summon Fusion, Synchro, or Xyz Monsters using this card as material, except "Dracoslayer" monsters.


SR Rarity
Rokket Tracer
SR Rarity
Rokket Tracer
Rokket Tracer
DARK 4
Rokket Tracer
Rồng viên tạn truy kích
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


SR Rarity
Rokket Tracer
SR Rarity
Rokket Tracer
Rokket Tracer
DARK 4
Rokket Tracer
Rồng viên tạn truy kích
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


SR Rarity
Rokket Tracer
SR Rarity
Rokket Tracer
Rokket Tracer
DARK 4
Rokket Tracer
Rồng viên tạn truy kích
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


UR Rarity
Draco Face-Off
UR Rarity
Draco Face-Off
Draco Face-Off
Spell Quick
Draco Face-Off
Rồng mặt đối mặt

  Hiệu ứng (VN):

  Tiết lộ 1 "Dracoslayer" và 1 quái thú Pendulum "Dracoverlord" từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 trong số chúng để bạn đặt vào Vùng Pendulum hoặc Triệu hồi Đặc biệt (lựa chọn của bạn) và bạn thêm lá bài khác vào Extra Deck của bạn ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Draco Face-Off" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Reveal 1 "Dracoslayer" Pendulum Monster and 1 "Dracoverlord" Pendulum Monster from your Deck, your opponent randomly picks 1 of them for you to place in your Pendulum Zone or Special Summon (your choice), and you add the other card to your Extra Deck face-up. You can only activate 1 "Draco Face-Off" per turn.


  SR Rarity
  Painful Decision
  SR Rarity
  Painful Decision
  Painful Decision
  Spell Normal
  Painful Decision
  Lựa chọn đầy đau khổ

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


   SR Rarity
   Painful Decision
   SR Rarity
   Painful Decision
   Painful Decision
   Spell Normal
   Painful Decision
   Lựa chọn đầy đau khổ

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


    SR Rarity
    Quick Launch
    SR Rarity
    Quick Launch
    Quick Launch
    Spell Quick
    Quick Launch
    Nạp nhanh ổ xoay

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


     SR Rarity
     Quick Launch
     SR Rarity
     Quick Launch
     Quick Launch
     Spell Quick
     Quick Launch
     Nạp nhanh ổ xoay

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


      UR Rarity
      Draco Berserker of the Tenyi
      UR Rarity
      Draco Berserker of the Tenyi
      Draco Berserker of the Tenyi
      DARK 8
      Draco Berserker of the Tenyi
      Thiên uy long quỷ thần
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


      SR Rarity
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      SR Rarity
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      FIRE 8
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      Kiếm sĩ rồng lửa bùng nổ, Ignister
      • ATK:

      • 2850

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Pendulum non-Tuner
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum trên sân hoặc 1 lá bài trong Vùng Pendulum; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dracoslayer" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro cho một lần Triệu hồi.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner Pendulum Monsters Once per turn: You can target 1 Pendulum Monster on the field or 1 card in the Pendulum Zone; destroy it, and if you do, shuffle 1 card on the field into the Deck. Once per turn: You can Special Summon 1 "Dracoslayer" monster from your Deck in Defense Position, but it cannot be used as a Synchro Material for a Summon.


      SR Rarity
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      SR Rarity
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      FIRE 8
      Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
      Kiếm sĩ rồng lửa bùng nổ, Ignister
      • ATK:

      • 2850

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Pendulum non-Tuner
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum trên sân hoặc 1 lá bài trong Vùng Pendulum; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dracoslayer" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro cho một lần Triệu hồi.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner Pendulum Monsters Once per turn: You can target 1 Pendulum Monster on the field or 1 card in the Pendulum Zone; destroy it, and if you do, shuffle 1 card on the field into the Deck. Once per turn: You can Special Summon 1 "Dracoslayer" monster from your Deck in Defense Position, but it cannot be used as a Synchro Material for a Summon.


      SR Rarity
      Void Ogre Dragon
      SR Rarity
      Void Ogre Dragon
      Void Ogre Dragon
      DARK 8
      Void Ogre Dragon
      Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 3000


      Hiệu ứng (VN):

      1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
      Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.


      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      DARK
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Rồng xyz phiến loạn bóng tối
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


      SR Rarity
      Evilswarm Nightmare
      SR Rarity
      Evilswarm Nightmare
      Evilswarm Nightmare
      DARK
      Evilswarm Nightmare
      Vai-rớt Nightmare
      • ATK:

      • 950

      • DEF:

      • 1950


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú DARK Cấp 4
      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      Number 70: Malevolent Sin
      DARK
      Number 70: Malevolent Sin
      Con số 70: Tội ác tử thần
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.      Deck của DRACOSLAYER trong DUEL LINKS