Thông tin tổng quan của Fire Fist

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
FIRE 4
Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
Ngôi sao cháy - Ngưu Quỳ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi tổng cộng 2 lá bài "Fire Fist" / "Fire Formation" từ tay của bạn và / hoặc mặt ngửa trên sân của bạn vào Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard: You can send a total of 2 "Fire Fist" / "Fire Formation" cards from your hand and/or face-up on your side of the field to the Graveyard; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use the effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo" once per turn.

SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
FIRE 4
Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
Ngôi sao cháy - Long Tiến
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, nếu bạn kích hoạt Bài "Fire Formation" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 2 "Fire Formation" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Fire Fist" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Dragon"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, if you activate a "Fire Formation" Spell/Trap Card (except during the Damage Step): You can Set 1 "Fire Formation" Trap directly from your Deck. Once per turn: You can send 2 face-up "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY, then target 1 "Fire Fist" monster in your GY, except "Brotherhood of the Fire Fist - Dragon"; Special Summon that target.

UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
FIRE 4
Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
Ngôi sao cháy - Tượng Tống
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Fire Formation" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire Fist" từ tay bạn, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài "Fire Formation" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, bạn có thể thêm 1 "Fire Fist" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY; Special Summon 1 "Fire Fist" monster from your hand, except "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant". You can target 1 "Fire Formation" Spell/Trap in your GY; shuffle it into the Deck, then, you can add 1 Level 5 or higher "Fire Fist" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant" once per turn.

R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Panda
R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Panda
R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Panda
FIRE 5
Brotherhood of the Fire Fist - Panda
Ngôi sao cháy - Lý Hùng Miêu
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn kích hoạt Bài "Fire Formation" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire Fist" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Panda", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Fire Fist" Nếu "Fire Fist" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể gửi 1 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Panda" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you activate a "Fire Formation" Spell/Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Fire Fist" monster from your GY, except "Brotherhood of the Fire Fist - Panda", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Fire Fist" monsters. If a "Fire Fist" monster(s) you control would be destroyed by your opponent's card effect, you can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY instead. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Panda" once per turn.

R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
R Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
FIRE 3
Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
Ngôi sao cháy - Đổng Kê
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Fire Fist" : Bạn có thể thêm 1 "Fire Fist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brotherhood of the Fire Fist - Rooster" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned by the effect of a "Fire Fist" monster: You can add 1 "Fire Fist" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Rooster" once per turn. Once per turn: You can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY; Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck.

SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow
SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow
SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow
FIRE 5
Brotherhood of the Fire Fist - Swallow
Ngôi sao cháy - Hô Yến Chước
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Fire Formation" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brotherhood of the Fire Fist - Swallow" một lần mỗi lượt. Các quái thú thuộc Loại quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 3 face-up "Fire Formation" Spell/Trap Cards you control to the Graveyard. When this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Trap Card directly from your Deck. You can only use this effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Swallow" once per turn. Face-up Beast-Warrior-Type monsters you control cannot be targeted by your opponent's card effects.

SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Eland
SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Eland
SR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Eland
FIRE 6
Brotherhood of the Fire Fist - Eland
Ngôi sao cháy - Đà Lộc Thanh
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Fire Formation - Domei". Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Úp 1 Lá bài "Fire Formation" trực tiếp từ Deck hoặc Mộ của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Fire Fist" hoặc "Fire Formation" mà bạn điều khiển xuống Mộ, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Eland"; vô hiệu hoá hiệu ứng đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Eland" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Fire Formation - Domei". You can discard 1 monster; Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck or GY. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can send 1 face-up "Fire Fist" or "Fire Formation" card you control to the GY, except "Brotherhood of the Fire Fist - Eland"; negate that effect. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Eland" once per turn.

SR Rarity
Fire Formation - Domei
SR Rarity
Fire Formation - Domei
SR Rarity
Fire Formation - Domei
Spell Continuous
Fire Formation - Domei
Vũ điệu cháy - Động Minh

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual Chiến binh từ tay của mình, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của nó. Nếu lá bài ngửa này được gửi từ Vùng Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fire Fist" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fire Formation - Domei" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Domei" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can Ritual Summon 1 Beast-Warrior Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If this face-up card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can target 1 "Fire Fist" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Fire Formation - Domei" once per turn. You can only activate 1 "Fire Formation - Domei" per turn.

  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  Spell Continuous
  Fire Formation - Gyokkou
  Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.

   N Rarity
   Fire Formation - Ingen
   N Rarity
   Fire Formation - Ingen
   N Rarity
   Fire Formation - Ingen
   Spell Continuous
   Fire Formation - Ingen
   Vũ điệu cháy - Ẩn Nguyên

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 Beast-Warrior Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài ngửa này được gửi từ Vùng Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fire Fist" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fire Formation - Ingen" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Ingen" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can Fusion Summon 1 Beast-Warrior Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If this face-up card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can target 1 "Fire Fist" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Fire Formation - Ingen" once per turn. You can only activate 1 "Fire Formation - Ingen" per turn.

    SR Rarity
    Fire Formation - Tenki
    SR Rarity
    Fire Formation - Tenki
    SR Rarity
    Fire Formation - Tenki
    Spell Continuous
    Fire Formation - Tenki
    Vũ điệu cháy - Thiên Ki

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

     R Rarity
     Fire Formation - Tensu
     R Rarity
     Fire Formation - Tensu
     R Rarity
     Fire Formation - Tensu
     Spell Continuous
     Fire Formation - Tensu
     Vũ điệu cháy - Thiên Xu

      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Chiến binh-Quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

      R Rarity
      Ultimate Fire Formation - Sinto
      R Rarity
      Ultimate Fire Formation - Sinto
      R Rarity
      Ultimate Fire Formation - Sinto
      Trap Counter
      Ultimate Fire Formation - Sinto
      Vũ điệu cháy nhất - Thần Đẩu

       Hiệu ứng (VN):

       Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt, trong khi bạn điều khiển một quái thú "Fire Fist" và một Phép / Bẫy "Fire Formation": vô hiệu hoá sự kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó sau đó, phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a Spell/Trap Card is activated, while you control a "Fire Fist" monster and a "Fire Formation" Spell/Trap: Negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only activate 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto" per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       SR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Swan
       SR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Swan
       SR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Swan
       FIRE 8
       Brotherhood of the Fire Fist - Swan
       Ngôi sao cháy - Ứng Thiên Nga
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Beast-Warrior
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ với mỗi Phép / Bẫy "Fire Formation" mà bạn điều khiển. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Fire Formation" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Swan" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Beast-Warrior monsters If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent for each "Fire Formation" Spell/Trap you control. During the Battle Phase (Quick Effect): You can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY, then target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Swan" once per turn.

       UR Rarity
       Borreload Dragon
       UR Rarity
       Borreload Dragon
       UR Rarity
       Borreload Dragon
       DARK
       Borreload Dragon
       Rồng nạp nòng xúng
       • ATK:

       • 3000

       • LINK-4

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       3+ quái thú Hiệu ứng
       Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.

        Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
        Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
        Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
       FIRE
       Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
       Ngôi sao cháy - Thứu Chân Nhân
       • ATK:

       • 1700

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Beast-Warrior
       Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle(s)" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú "Fire Fist" mà không cần gửi (các) lá bài "Fire Fist" hoặc "Fire Formation" từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy "Fire Formation" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; trả nó về tay, sau đó gửi 1 quái thú "Fire Fist" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Beast-Warrior monsters You can only Special Summon "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle(s)" once per turn. You can activate "Fire Fist" monsters' effects without sending "Fire Fist" or "Fire Formation" card(s) from your hand or field to the GY. You can target 1 "Fire Formation" Spell/Trap you control or in your GY; return it to the hand, then send 1 "Fire Fist" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle" once per turn.

       UR Rarity
       Decode Talker
       UR Rarity
       Decode Talker
       UR Rarity
       Decode Talker
       DARK
       Decode Talker
       Người xử mã
       • ATK:

       • 2300

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Hiệu ứng
       Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       WATER
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
       FIRE
       Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
       Ngôi sao cháy - Công Hồng Thắng
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 2200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Fire Fist" Cấp 4
       Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 2 lá bài "Fire Fist" / "Fire Formation" trong sân Mộ và / hoặc mặt ngửa của bạn, và 2 lá bài trong sân Mộ và / hoặc mặt ngửa của đối thủ; xáo trộn các mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 "Fire Fist" monsters You can detach 2 materials from this card, then target 2 "Fire Fist" / "Fire Formation" cards in your GY and/or face-up field, and 2 cards in your opponent's GY and/or face-up field; shuffle those targets into the Deck. You can only use this effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal" once per turn.

       UR Rarity
       Number 106: Giant Hand
       UR Rarity
       Number 106: Giant Hand
       UR Rarity
       Number 106: Giant Hand
       EARTH
       Number 106: Giant Hand
       Con số 106: Bàn tay khổng lồ
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Spell Swap: Fire Formation - Tenki: 66.67%
       Trả 1 Bài Phép  "Fire Formation" Continuous Spell từ tay của bạn về Bộ bài, và thêm 1 "Fire Formation - Tenki" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Loại Beast-Warrior trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ).
       Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
       Fire Formation - Tenki
       Spell Swap: Fire Formation - Tenki: 66.67%
       Crystal Power: 33.33%
       Lượt này, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên bằng số Bài Phép Liên tục trên mặt của bạn lên 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
       Crystal Power: 33.33%
       Spell Swap: Fire Formation - Tenki
       Trả 1 Bài Phép  "Fire Formation" Continuous Spell từ tay của bạn về Bộ bài, và thêm 1 "Fire Formation - Tenki" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Loại Beast-Warrior trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ).
       Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
       Fire Formation - Tenki
       Spell Swap: Fire Formation - Tenki

       Cần 8 UR

       UR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
       UR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
       UR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
        Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
        Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
       UR Rarity
       Crusadia Equimax
       UR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
       UR Rarity
       Number 106: Giant Hand

       Main: 23 Extra: 8

       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
       Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
       FIRE 4
       Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo
       Ngôi sao cháy - Ngưu Quỳ
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi tổng cộng 2 lá bài "Fire Fist" / "Fire Formation" từ tay của bạn và / hoặc mặt ngửa trên sân của bạn vào Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is in your Graveyard: You can send a total of 2 "Fire Fist" / "Fire Formation" cards from your hand and/or face-up on your side of the field to the Graveyard; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use the effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Buffalo" once per turn.


       SR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
       SR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
       Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
       FIRE 4
       Brotherhood of the Fire Fist - Dragon
       Ngôi sao cháy - Long Tiến
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Một lần mỗi lượt, nếu bạn kích hoạt Bài "Fire Formation" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 2 "Fire Formation" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Fire Fist" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Dragon"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Once per turn, if you activate a "Fire Formation" Spell/Trap Card (except during the Damage Step): You can Set 1 "Fire Formation" Trap directly from your Deck. Once per turn: You can send 2 face-up "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY, then target 1 "Fire Fist" monster in your GY, except "Brotherhood of the Fire Fist - Dragon"; Special Summon that target.


       UR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
       UR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
       Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
       FIRE 4
       Brotherhood of the Fire Fist - Elephant
       Ngôi sao cháy - Tượng Tống
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Fire Formation" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire Fist" từ tay bạn, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài "Fire Formation" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, bạn có thể thêm 1 "Fire Fist" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY; Special Summon 1 "Fire Fist" monster from your hand, except "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant". You can target 1 "Fire Formation" Spell/Trap in your GY; shuffle it into the Deck, then, you can add 1 Level 5 or higher "Fire Fist" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Elephant" once per turn.


       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Panda
       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Panda
       Brotherhood of the Fire Fist - Panda
       FIRE 5
       Brotherhood of the Fire Fist - Panda
       Ngôi sao cháy - Lý Hùng Miêu
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn kích hoạt Bài "Fire Formation" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire Fist" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Panda", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Fire Fist" Nếu "Fire Fist" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể gửi 1 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Panda" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you activate a "Fire Formation" Spell/Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Fire Fist" monster from your GY, except "Brotherhood of the Fire Fist - Panda", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Fire Fist" monsters. If a "Fire Fist" monster(s) you control would be destroyed by your opponent's card effect, you can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY instead. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Panda" once per turn.


       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Ram
       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Ram
       Brotherhood of the Fire Fist - Ram
       FIRE 3
       Brotherhood of the Fire Fist - Ram
       Ngôi sao cháy - Dương Vũ
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 200


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Fire Formation" mà bạn điều khiển; Úp 1 "Fire Formation" với tên khác trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của "Fire Fist" : Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình, với tên khác với các lá bài trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Ram" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can discard 1 card, then target 1 "Fire Formation" Spell/Trap you control; Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap with a different name directly from your Deck. If this card is Special Summoned by the effect of a "Fire Fist" monster: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck, with a different name from the cards in your GY. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Ram" once per turn.


       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Raven
       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Raven
       Brotherhood of the Fire Fist - Raven
       FIRE 3
       Brotherhood of the Fire Fist - Raven
       Ngôi sao cháy - Nha Thanh
       • ATK:

       • 200

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. "Fire Formation" mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent from the field to the GY: You can Set 1 "Fire Formation" Spell directly from your Deck. "Fire Formation" Spells/Traps you control cannot be destroyed by your opponent's card effects.


       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
       R Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
       Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
       FIRE 3
       Brotherhood of the Fire Fist - Rooster
       Ngôi sao cháy - Đổng Kê
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Fire Fist" : Bạn có thể thêm 1 "Fire Fist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brotherhood of the Fire Fist - Rooster" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Special Summoned by the effect of a "Fire Fist" monster: You can add 1 "Fire Fist" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Rooster" once per turn. Once per turn: You can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY; Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck.


       SR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Eland
       SR Rarity
       Brotherhood of the Fire Fist - Eland
       Brotherhood of the Fire Fist - Eland
       FIRE 6
       Brotherhood of the Fire Fist - Eland
       Ngôi sao cháy - Đà Lộc Thanh
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Fire Formation - Domei". Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Úp 1 Lá bài "Fire Formation" trực tiếp từ Deck hoặc Mộ của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Fire Fist" hoặc "Fire Formation" mà bạn điều khiển xuống Mộ, ngoại trừ "Brotherhood of the Fire Fist - Eland"; vô hiệu hoá hiệu ứng đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Eland" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Fire Formation - Domei". You can discard 1 monster; Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck or GY. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can send 1 face-up "Fire Fist" or "Fire Formation" card you control to the GY, except "Brotherhood of the Fire Fist - Eland"; negate that effect. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Eland" once per turn.


       SR Rarity
       Fire Formation - Domei
       SR Rarity
       Fire Formation - Domei
       Fire Formation - Domei
       Spell Continuous
       Fire Formation - Domei
       Vũ điệu cháy - Động Minh

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual Chiến binh từ tay của mình, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của nó. Nếu lá bài ngửa này được gửi từ Vùng Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fire Fist" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fire Formation - Domei" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Domei" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can Ritual Summon 1 Beast-Warrior Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If this face-up card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can target 1 "Fire Fist" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Fire Formation - Domei" once per turn. You can only activate 1 "Fire Formation - Domei" per turn.


        SR Rarity
        Fire Formation - Gyokkou
        SR Rarity
        Fire Formation - Gyokkou
        Fire Formation - Gyokkou
        Spell Continuous
        Fire Formation - Gyokkou
        Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.


         N Rarity
         Fire Formation - Ingen
         N Rarity
         Fire Formation - Ingen
         Fire Formation - Ingen
         Spell Continuous
         Fire Formation - Ingen
         Vũ điệu cháy - Ẩn Nguyên

          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 Beast-Warrior Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài ngửa này được gửi từ Vùng Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fire Fist" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fire Formation - Ingen" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Ingen" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is activated: You can Fusion Summon 1 Beast-Warrior Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If this face-up card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can target 1 "Fire Fist" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Fire Formation - Ingen" once per turn. You can only activate 1 "Fire Formation - Ingen" per turn.


          SR Rarity
          Fire Formation - Tenki
          SR Rarity
          Fire Formation - Tenki
          Fire Formation - Tenki
          Spell Continuous
          Fire Formation - Tenki
          Vũ điệu cháy - Thiên Ki

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


           R Rarity
           Fire Formation - Tensu
           R Rarity
           Fire Formation - Tensu
           Fire Formation - Tensu
           Spell Continuous
           Fire Formation - Tensu
           Vũ điệu cháy - Thiên Xu

            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Chiến binh-Quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.


            SR Rarity
            Fire Fortress atop Liang Peak
            SR Rarity
            Fire Fortress atop Liang Peak
            Fire Fortress atop Liang Peak
            Spell Field
            Fire Fortress atop Liang Peak
            Lầu trên núi của các Lương sơn kiệt

             Hiệu ứng (VN):

             (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Fire Formation" .)
             Mỗi khi (các) quái thú "Fire Fist" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Fire Fist Counter trên lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ Fire Fist Counters khỏi sân của mình để kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
             ● 2: Nếu quái thú-Chiến binh của bạn tấn công lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step.
             ● 6: Thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck lên tay bạn.
             ● 10: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             (This card is always treated as a "Fire Formation" card.) Each time a "Fire Fist" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Fire Fist Counter on this card. Once per turn: You can remove Fire Fist Counters from your field to activate 1 of these effects; ● 2: If your Beast-Warrior monster attacks this turn, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. ● 6: Add 1 Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. ● 10: Special Summon 1 Beast-Warrior monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


             R Rarity
             Ultimate Fire Formation - Sinto
             R Rarity
             Ultimate Fire Formation - Sinto
             Ultimate Fire Formation - Sinto
             Trap Counter
             Ultimate Fire Formation - Sinto
             Vũ điệu cháy nhất - Thần Đẩu

              Hiệu ứng (VN):

              Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt, trong khi bạn điều khiển một quái thú "Fire Fist" và một Phép / Bẫy "Fire Formation": vô hiệu hoá sự kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó sau đó, phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a Spell/Trap Card is activated, while you control a "Fire Fist" monster and a "Fire Formation" Spell/Trap: Negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only activate 1 "Ultimate Fire Formation - Sinto" per turn.


              SR Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Swan
              SR Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Swan
              Brotherhood of the Fire Fist - Swan
              FIRE 8
              Brotherhood of the Fire Fist - Swan
              Ngôi sao cháy - Ứng Thiên Nga
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Beast-Warrior
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ với mỗi Phép / Bẫy "Fire Formation" mà bạn điều khiển. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Fire Formation" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Brotherhood of the Fire Fist - Swan" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Beast-Warrior monsters If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent for each "Fire Formation" Spell/Trap you control. During the Battle Phase (Quick Effect): You can send 1 face-up "Fire Formation" Spell/Trap you control to the GY, then target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Swan" once per turn.


               Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
               Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
              Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
              FIRE
              Brotherhood of the Fire Fist - Eagle
              Ngôi sao cháy - Thứu Chân Nhân
              • ATK:

              • 1700

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Beast-Warrior
              Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle(s)" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú "Fire Fist" mà không cần gửi (các) lá bài "Fire Fist" hoặc "Fire Formation" từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy "Fire Formation" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; trả nó về tay, sau đó gửi 1 quái thú "Fire Fist" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Beast-Warrior monsters You can only Special Summon "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle(s)" once per turn. You can activate "Fire Fist" monsters' effects without sending "Fire Fist" or "Fire Formation" card(s) from your hand or field to the GY. You can target 1 "Fire Formation" Spell/Trap you control or in your GY; return it to the hand, then send 1 "Fire Fist" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Eagle" once per turn.


              UR Rarity
              Crusadia Equimax
              UR Rarity
              Crusadia Equimax
              Crusadia Equimax
              LIGHT
              Crusadia Equimax
              Thánh vệ tự chinh Equimax
              • ATK:

              • 2000

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trên

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
              Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


              SR Rarity
              Fire Fighting Daruma Doll
              SR Rarity
              Fire Fighting Daruma Doll
              Fire Fighting Daruma Doll
              FIRE
              Fire Fighting Daruma Doll
              Tiểu pháp sư Hidarumar
              • ATK:

              • 1500

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
              Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú Beast, Beast-Warrior và Winged Beast trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên mỗi sân; phá hủy chúng. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh, đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters This card gains 100 ATK for each Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monster on the field. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap on each field; destroy them. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 of your Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters, that is banished or is in your GY; add it to your hand.


              R Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
              R Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
              Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
              FIRE
              Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal
              Ngôi sao cháy - Công Hồng Thắng
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Fire Fist" Cấp 4
              Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 2 lá bài "Fire Fist" / "Fire Formation" trong sân Mộ và / hoặc mặt ngửa của bạn, và 2 lá bài trong sân Mộ và / hoặc mặt ngửa của đối thủ; xáo trộn các mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 "Fire Fist" monsters You can detach 2 materials from this card, then target 2 "Fire Fist" / "Fire Formation" cards in your GY and/or face-up field, and 2 cards in your opponent's GY and/or face-up field; shuffle those targets into the Deck. You can only use this effect of "Brotherhood of the Fire Fist - Cardinal" once per turn.


              UR Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
              UR Rarity
              Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
              Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
              FIRE
              Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
              Ngôi sao cháy - Tống Hổ
              • ATK:

              • 2200

              • DEF:

              • 1800


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
              Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


              UR Rarity
              Number 106: Giant Hand
              UR Rarity
              Number 106: Giant Hand
              Number 106: Giant Hand
              EARTH
              Number 106: Giant Hand
              Con số 106: Bàn tay khổng lồ
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.              Deck của FIRE FIST trong DUEL LINKS