Thông tin tổng quan của Fleur

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
DARK 8
Sauge de Fleur
Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.

SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
DARK 4
Skull Meister
Bậc thầy sọ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.Phân loại:

R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
DARK 8
Sorciere de Fleur
Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.

 Rarity
Sunseed Twin
 Rarity
Sunseed Twin
 Rarity
Sunseed Twin
EARTH 2
Sunseed Twin
Song sinh giống thiêng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển "Sunavalon" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thực vật Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này trong Mộ của bạn và 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; nếu bạn có 2 hoặc nhiều quái thú Link thực vật trùng tên với nhau trong Mộ của mình, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sunseed Twin" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned while you control a "Sunavalon" Link Monster: You can target 1 Level 4 or lower Plant Normal Monster in your GY; Special Summon it. You can banish this card in your GY and 1 Link Monster you control; if you have 2 or more Plant Link Monsters with the same name as each other in your GY, Special Summon 1 of them. You can only use each effect of "Sunseed Twin" once per turn.

 Rarity
Sunseed Genius Loci
 Rarity
Sunseed Genius Loci
 Rarity
Sunseed Genius Loci
EARTH 1
Sunseed Genius Loci
Giống thiêng Genius Loci
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

'' Hạt giống này chỉ có thể được thu hoạch từ cây thiêng một lần mỗi nghìn năm, và sẽ trở thành thần hộ mệnh cho vùng đất của nó sau một nghìn năm nữa. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''This seed can only be harvested from the sacred tree once every thousand years, and will become the guardian spirit of its land after a thousand more.''

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
DARK 2
Necro Synchron
Máy đồng bộ ma ám
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.

 Rarity
Sunvine Sowing
 Rarity
Sunvine Sowing
 Rarity
Sunvine Sowing
Spell Normal
Sunvine Sowing
Gieo trồng dây leo thiêng

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Sunseed" từ Deck của bạn và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương. Nếu bạn không điều khiển quái thú Link "Sunavalon" , bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sunseed Genius Loci" với hiệu ứng này. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Thực vật. Nếu (các) quái thú Link thực vật mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sunvine Sowing" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 "Sunseed" monster from your Deck, and if you do, take 1000 damage. If you control no "Sunavalon" Link Monsters, you can only Special Summon "Sunseed Genius Loci" with this effect. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Plant monsters. If a Plant Link Monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Sunvine Sowing" per turn.

  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  Trap Normal
  Ice Dragon's Prison
  Rồng băng giam cầm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    Rarity
   Benghalancer the Resurgent
    Rarity
   Benghalancer the Resurgent
    Rarity
   Benghalancer the Resurgent
   LIGHT
   Benghalancer the Resurgent
   Benghalancer hồi sinh
   • ATK:

   • 2500

   • LINK-4

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú thực vật
   Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; nhận sát thương bằng ATK của nó, và nếu bạn đã nhận sát thương, hãy trả nó về tay. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 2 hoặc nhiều quái thú Link khỏi Mộ của bạn có Link Rating tổng bằng chính xác 4; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Benghalancer the Resurgent" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Plant monsters During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; take damage equal to its ATK, and if you did take damage, return it to the hand. If this card is in your GY: You can banish 2 or more Link Monsters from your GY whose combined Link Ratings equal exactly 4; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Benghalancer the Resurgent" effect per turn, and only once that turn.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Sunavalon Dryas
   UR Rarity
   Sunavalon Dryas
   UR Rarity
   Sunavalon Dryas
   EARTH
   Sunavalon Dryas
   Cây Avalon thiêng Dryas
   • ATK:

   • 0

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Thực vật Cấp 4 hoặc thấp hơn
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link trong Vùng Extra Monster Zone bằng cách sử dụng "Sunseed Genius Loci" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 "Sunvine" từ Deck của mình lên tay của bạn. Lá bài này không thể được chọn làm mục tiêu cho tấn công, nhưng không ngăn đối thủ của bạn tấn công bạn trực tiếp. Một lần mỗi lượt, nếu bạn nhận sát thương chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể nhận được nhiều LP đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sunvine" từ Extra Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 4 or lower Plant monster If this card is Link Summoned in the Extra Monster Zone using "Sunseed Genius Loci" as material: You can add 1 "Sunvine" Spell/Trap from your Deck to your hand. This card cannot be targeted for attacks, but does not prevent your opponent from attacking you directly. Once per turn, if you take battle or effect damage: You can gain that much LP, and if you do, Special Summon 1 "Sunvine" monster from your Extra Deck.

   SR Rarity
   Sunavalon Melias
   SR Rarity
   Sunavalon Melias
   SR Rarity
   Sunavalon Melias
   EARTH
   Sunavalon Melias
   Cây Avalon thiêng Melias
   • ATK:

   • 0

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Phải

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú thực vật, bao gồm cả quái thú Link
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sunseed Genius Loci" từ Mộ của bạn. Lá bài này không thể được chọn làm mục tiêu cho tấn công, nhưng không ngăn đối thủ của bạn tấn công bạn trực tiếp. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Sunvine" mà bạn điều khiển mà lá bài này chỉ đến; lượt này, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, lên đến số lượng "Sunavalon" mà bạn hiện đang điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Plant monsters, including a Link Monster If this card is Link Summoned: You can Special Summon 1 "Sunseed Genius Loci" from your GY. This card cannot be targeted for attacks, but does not prevent your opponent from attacking you directly. Once per turn: You can target 1 "Sunvine" Link Monster you control that this card points to; this turn, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of "Sunavalon" Link Monsters you currently control.

   UR Rarity
   Stardust Dragon
   UR Rarity
   Stardust Dragon
   UR Rarity
   Stardust Dragon
   WIND 8
   Stardust Dragon
   Rồng bụi sao
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   DARK
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
   ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Revolution des Fleurs
   Bạn có thể sử dụng hiệu ứng đầu tiên, thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu, nếu Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) chứa 6 quái thú Spellcaster hoặc lớn hơn với 2900 ATK.
   1: Khi bắt đầu lượt đầu tiên của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp các quái thú BÓNG TỐI Spellcaster có ATK 2900 mà không cần Hiến tế. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này ở lượt thứ 2, hãy chơi đồng thời 1 "Necro Fleur" từ bên ngoài Deck của bạn ra sân.
   2: Xáo trộn 1 lá bài từ tay bạn vào Deck, sau đó chơi 1 "Necro Synchron" từ Deck của bạn lên sân của bạn. Sau đó, bạn có thể giảm Cấp của 1 quái thú trên sân của mình xuống tối đa 2.
   3: Gửi 1 quái thú từ sân của bạn vào Mộ, sau đó chơi 1 "Sorciere de Fleur" từ Deck của bạn lên sân của bạn.
   Necro Synchron
   Sorciere de Fleur
   Necro Fleur
   Revolution des Fleurs

   Cần 19 UR

   UR Rarity
   Aleister the Invoker3 card
   UR Rarity
   Alpha, the Master of Beasts1 card
   UR Rarity
   Sauge de Fleur1 card
   UR Rarity
   Invoked Purgatrio1 card
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn1 card
   UR Rarity
   Black Rose Dragon1 card
   UR Rarity
   Crystal Wing Synchro Dragon1 card
   UR Rarity
   Effect Veiler2 card
   UR Rarity
   Glow-Up Bulb1 card
    Rarity
   Necro Synchron2 card
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone1 card
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison3 card

   Main: 20 Extra: 8

   UR Rarity
   Aleister the Invoker
   UR Rarity
   Aleister the Invoker
   Aleister the Invoker
   DARK 4
   Aleister the Invoker
   Triệu hoán sư aleister
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


   UR Rarity
   Aleister the Invoker
   UR Rarity
   Aleister the Invoker
   Aleister the Invoker
   DARK 4
   Aleister the Invoker
   Triệu hoán sư aleister
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


   UR Rarity
   Aleister the Invoker
   UR Rarity
   Aleister the Invoker
   Aleister the Invoker
   DARK 4
   Aleister the Invoker
   Triệu hoán sư aleister
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


   UR Rarity
   Alpha, the Master of Beasts
   UR Rarity
   Alpha, the Master of Beasts
   Alpha, the Master of Beasts
   EARTH 8
   Alpha, the Master of Beasts
   Vua muôn loài, Alpha
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi tổng ATK của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển nhiều hơn tổng ATK của tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn có thể chọn mục tiêu vào bất kỳ số lượng quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh nào mà bạn điều khiển; trả chúng về tay, sau đó, trả lại quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay, bằng với số lá bài bạn trả về tay, cũng như trong phần còn lại của lượt này, "Alpha, the Master of Beasts" mà bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha, the Master of Beasts" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while the total ATK of all monsters your opponent controls is more than that of all monsters you control. You can target any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters you control; return them to the hand, then, return face-up monsters your opponent controls to the hand, equal to the number of cards you returned to the hand, also for the rest of this turn, "Alpha, the Master of Beasts" you control cannot attack directly. You can only use this effect of "Alpha, the Master of Beasts" once per turn.


   UR Rarity
   Sauge de Fleur
   UR Rarity
   Sauge de Fleur
   Sauge de Fleur
   DARK 8
   Sauge de Fleur
   Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.


   R Rarity
   Sorciere de Fleur
   R Rarity
   Sorciere de Fleur
   Sorciere de Fleur
   DARK 8
   Sorciere de Fleur
   Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


   R Rarity
   Sorciere de Fleur
   R Rarity
   Sorciere de Fleur
   Sorciere de Fleur
   DARK 8
   Sorciere de Fleur
   Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


   R Rarity
   Sorciere de Fleur
   R Rarity
   Sorciere de Fleur
   Sorciere de Fleur
   DARK 8
   Sorciere de Fleur
   Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


   N Rarity
   Cosmo Queen
   N Rarity
   Cosmo Queen
   Cosmo Queen
   DARK 8
   Cosmo Queen
   Nữ hoàng vũ trụ
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 2450


   Hiệu ứng (VN):

   Nữ hoàng của các thiên hà và tình nhân của các vì sao.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Queen of the galaxies and mistress of the stars.


   N Rarity
   Cosmo Queen
   N Rarity
   Cosmo Queen
   Cosmo Queen
   DARK 8
   Cosmo Queen
   Nữ hoàng vũ trụ
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 2450


   Hiệu ứng (VN):

   Nữ hoàng của các thiên hà và tình nhân của các vì sao.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Queen of the galaxies and mistress of the stars.


   UR Rarity
   Effect Veiler
   UR Rarity
   Effect Veiler
   Effect Veiler
   LIGHT 1
   Effect Veiler
   Người che đậy hiệu ứng
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
   Phân loại:

   UR Rarity
   Effect Veiler
   UR Rarity
   Effect Veiler
   Effect Veiler
   LIGHT 1
   Effect Veiler
   Người che đậy hiệu ứng
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
   Phân loại:

   UR Rarity
   Glow-Up Bulb
   UR Rarity
   Glow-Up Bulb
   Glow-Up Bulb
   EARTH 1
   Glow-Up Bulb
   Nhụy hoa lớn lên
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


    Rarity
   Necro Synchron
    Rarity
   Necro Synchron
   Necro Synchron
   DARK 2
   Necro Synchron
   Máy đồng bộ ma ám
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.


    Rarity
   Necro Synchron
    Rarity
   Necro Synchron
   Necro Synchron
   DARK 2
   Necro Synchron
   Máy đồng bộ ma ám
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    R Rarity
    Invocation
    R Rarity
    Invocation
    Invocation
    Spell Normal
    Invocation
    Phép triệu hoán

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     Ice Dragon's Prison
     Trap Normal
     Ice Dragon's Prison
     Rồng băng giam cầm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       Ice Dragon's Prison
       Trap Normal
       Ice Dragon's Prison
       Rồng băng giam cầm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


        R Rarity
        Invoked Caliga
        R Rarity
        Invoked Caliga
        Invoked Caliga
        DARK 4
        Invoked Caliga
        Triệu hoán thú Caliga
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        "Aleister the Invoker" + 1 quái thú DARK
        Nếu hiệu ứng quái thú của người chơi cố kích hoạt, không quái thú nào trong số quái thú của người chơi đó có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong phần còn lại của lượt này khi lá bài này đang ngửa trên sân. Mỗi người chơi chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong mỗi Battle Phase.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Aleister the Invoker" + 1 DARK monster If a player's monster effect attempts to activate, none of that player's monsters can activate their effects for the rest of this turn while this card is face-up on the field. Each player can attack with only 1 monster during each Battle Phase.


        UR Rarity
        Invoked Purgatrio
        UR Rarity
        Invoked Purgatrio
        Invoked Purgatrio
        FIRE 7
        Invoked Purgatrio
        Triệu hoán thú Purgatrio
        • ATK:

        • 2300

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        "Aleister the Invoker" + 1 quái thú FIRE
        Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Aleister the Invoker" + 1 FIRE monster This card gains 200 ATK for each card your opponent controls. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        Knightmare Unicorn
        DARK
        Knightmare Unicorn
        Kỳ lân khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 2200

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú với các tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


        UR Rarity
        Black Rose Dragon
        UR Rarity
        Black Rose Dragon
        Black Rose Dragon
        FIRE 7
        Black Rose Dragon
        Rồng hoa hồng đen
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


        UR Rarity
        Crystal Wing Synchro Dragon
        UR Rarity
        Crystal Wing Synchro Dragon
        Crystal Wing Synchro Dragon
        WIND 8
        Crystal Wing Synchro Dragon
        Rồng đồng bộ cánh tinh thể
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
        Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


        SR Rarity
        Stardust Charge Warrior
        SR Rarity
        Stardust Charge Warrior
        Stardust Charge Warrior
        WIND 6
        Stardust Charge Warrior
        Chiến binh xung kích bụi sao
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 1300


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
        Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


        UR Rarity
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        UR Rarity
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        DARK
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
        ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.        Deck của FLEUR trong DUEL LINKS