Thông tin tổng quan của Gem-Knights

Nhìn chung

Gem-Knights là một bộ bài tập trung vào lá bài Phép chủ lực của họ là Gem-Knight Fusion để tạo ra các quái thú Fusion Gem-Knight với nhiều công dụng khác nhau. Nhờ sự cơ động của Gem-Knight Fusion có thể thêm lại chính nó lên tay bằng cách loại bỏ 1 quái thú Gem-Knight ở dưới mộ, bộ bài này có thể tái sử dụng lá bài Fusion này liên tục để gọi ra các quái thú Fusion từ Extra Deck. Họ cũng dùng cơ chế gửi bài xuống mộ của Lightsworm với Charge of the Light Brigade và  Raiden, Hand of the Lightsworn để tăng tốc độ của bộ bài. Họ cũng có thể cân nhắc dùng tới Block Dragon vì cả bộ bài này đều thuộc hệ EARTH, rất phù hợp để triệu hồi Block Dragon khi combo của họ bị đối phương ngắt mất.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

R Rarity
Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
R Rarity
Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
R Rarity
Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin

Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin

0

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

(Cấp ban đầu của lá bài này luôn được coi là 12.)
Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển có cùng Cấp độ vào Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner), và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cùng một số lượng "Utchatzimime Tokens" (Loại quái thú / DARK / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) trên sân của mỗi người chơi ở Tư thế Phòng thủ, để Triệu hồi càng nhiều nhất có thể, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card's original Level is always treated as 12.) Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 Level 8 or higher monsters you control with the same Level to the Graveyard (1 Tuner and 1 non-Tuner), and cannot be Special Summoned by other ways. Cannot be destroyed by card effects. This card gains 1000 ATK for each monster on the field. Once per turn, during either player's Main Phase: You can Special Summon the same number of "Utchatzimime Tokens" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) on each player's field in Defense Position, so as to Summon as many as possible, also this card cannot attack for the rest of this turn.


Deck Mẫu

Prescience
Bạn có thể xem lá trên cùng của cả hai Bộ bài của người chơi cho đến khi kết thúc lượt thứ 5.
Prescience

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
R Rarity
Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin

Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin

0

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

(Cấp ban đầu của lá bài này luôn được coi là 12.)
Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển có cùng Cấp độ vào Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner), và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cùng một số lượng "Utchatzimime Tokens" (Loại quái thú / DARK / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) trên sân của mỗi người chơi ở Tư thế Phòng thủ, để Triệu hồi càng nhiều nhất có thể, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card's original Level is always treated as 12.) Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 Level 8 or higher monsters you control with the same Level to the Graveyard (1 Tuner and 1 non-Tuner), and cannot be Special Summoned by other ways. Cannot be destroyed by card effects. This card gains 1000 ATK for each monster on the field. Once per turn, during either player's Main Phase: You can Special Summon the same number of "Utchatzimime Tokens" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) on each player's field in Defense Position, so as to Summon as many as possible, also this card cannot attack for the rest of this turn.Deck của GEM-KNIGHTS trong DUEL LINKS