Thông tin tổng quan của Gem-Knights

Nhìn chung

Gem-Knights là một bộ bài tập trung vào lá bài Phép chủ lực của họ là Gem-Knight Fusion để tạo ra các quái thú Fusion Gem-Knight với nhiều công dụng khác nhau. Nhờ sự cơ động của Gem-Knight Fusion có thể thêm lại chính nó lên tay bằng cách loại bỏ 1 quái thú Gem-Knight ở dưới mộ, bộ bài này có thể tái sử dụng lá bài Fusion này liên tục để gọi ra các quái thú Fusion từ Extra Deck. Họ cũng dùng cơ chế gửi bài xuống mộ của Lightsworm với Charge of the Light Brigade và  Raiden, Hand of the Lightsworn để tăng tốc độ của bộ bài. Họ cũng có thể cân nhắc dùng tới Block Dragon vì cả bộ bài này đều thuộc hệ EARTH, rất phù hợp để triệu hồi Block Dragon khi combo của họ bị đối phương ngắt mất.

Prescience
Bạn có thể xem lá trên cùng của cả hai Bộ bài của người chơi cho đến khi kết thúc lượt thứ 5.
Prescience

Cần 6 UR

UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Gem-Knight Master Diamond
UR Rarity
Scrap Dragon
UR Rarity
Volcanic Wall

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Block Dragon
SR Rarity
Block Dragon
Block Dragon
EARTH 8
Block Dragon
Rồng hình khối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.


SR Rarity
Block Dragon
SR Rarity
Block Dragon
Block Dragon
EARTH 8
Block Dragon
Rồng hình khối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.


SR Rarity
Block Dragon
SR Rarity
Block Dragon
Block Dragon
EARTH 8
Block Dragon
Rồng hình khối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.


R Rarity
Gem-Knight Alexandrite
R Rarity
Gem-Knight Alexandrite
Gem-Knight Alexandrite
EARTH 4
Gem-Knight Alexandrite
Hiệp sĩ đá quý Alexandrite
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gem-Knight" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Gem-Knight" Normal Monster from your Deck.


R Rarity
Gem-Knight Alexandrite
R Rarity
Gem-Knight Alexandrite
Gem-Knight Alexandrite
EARTH 4
Gem-Knight Alexandrite
Hiệp sĩ đá quý Alexandrite
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gem-Knight" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Gem-Knight" Normal Monster from your Deck.


R Rarity
Gem-Knight Lazuli
R Rarity
Gem-Knight Lazuli
Gem-Knight Lazuli
EARTH 1
Gem-Knight Lazuli
Hiệp sĩ đá quý Lazuli
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand.


R Rarity
Gem-Knight Lazuli
R Rarity
Gem-Knight Lazuli
Gem-Knight Lazuli
EARTH 1
Gem-Knight Lazuli
Hiệp sĩ đá quý Lazuli
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand.


R Rarity
Gem-Knight Lazuli
R Rarity
Gem-Knight Lazuli
Gem-Knight Lazuli
EARTH 1
Gem-Knight Lazuli
Hiệp sĩ đá quý Lazuli
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand.


UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
Giant Rex
EARTH 4
Giant Rex
Khủng long khổng lồ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.


UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
Giant Rex
EARTH 4
Giant Rex
Khủng long khổng lồ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.


UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
Giant Rex
EARTH 4
Giant Rex
Khủng long khổng lồ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.


R Rarity
Gem-Knight Lapis
R Rarity
Gem-Knight Lapis
Gem-Knight Lapis
EARTH 3
Gem-Knight Lapis
Hiệp sĩ đá quý Lapis
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Là bạn tốt nhất của Lazuli, người lính này quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của bạn bè cô.


Hiệu ứng gốc (EN):

The best of friends with Lazuli, this soldier deeply cares about the well-being of her friends.


R Rarity
Gem-Knight Lapis
R Rarity
Gem-Knight Lapis
Gem-Knight Lapis
EARTH 3
Gem-Knight Lapis
Hiệp sĩ đá quý Lapis
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Là bạn tốt nhất của Lazuli, người lính này quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của bạn bè cô.


Hiệu ứng gốc (EN):

The best of friends with Lazuli, this soldier deeply cares about the well-being of her friends.


SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
Charge of the Light Brigade
Spell Normal
Charge of the Light Brigade
Chi viện đoàn quân ánh sáng

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


  SR Rarity
  Charge of the Light Brigade
  SR Rarity
  Charge of the Light Brigade
  Charge of the Light Brigade
  Spell Normal
  Charge of the Light Brigade
  Chi viện đoàn quân ánh sáng

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


   SR Rarity
   Gem-Knight Fusion
   SR Rarity
   Gem-Knight Fusion
   Gem-Knight Fusion
   Spell Normal
   Gem-Knight Fusion
   Hiệp sĩ đá quý kết hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 "Gem-Knight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc trên phần sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gem-Knight" khỏi Mộ của mình; thêm lá bài này lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Gem-Knight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or your side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Gem-Knight" monster from your Graveyard; add this card to your hand.


    SR Rarity
    Gem-Knight Fusion
    SR Rarity
    Gem-Knight Fusion
    Gem-Knight Fusion
    Spell Normal
    Gem-Knight Fusion
    Hiệp sĩ đá quý kết hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 "Gem-Knight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc trên phần sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gem-Knight" khỏi Mộ của mình; thêm lá bài này lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 "Gem-Knight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or your side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Gem-Knight" monster from your Graveyard; add this card to your hand.


     UR Rarity
     Volcanic Wall
     UR Rarity
     Volcanic Wall
     Volcanic Wall
     Spell Continuous
     Volcanic Wall
     Tường Hỏa Sơn

      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 3 lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 250 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Loại Pyro được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn: You can send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 250 damage to your opponent for each Pyro-Type monster sent to the Graveyard by this effect. You cannot declare an attack during the turn you activate this effect.


      R Rarity
      Gem-Knight Lady Lapis Lazuli
      R Rarity
      Gem-Knight Lady Lapis Lazuli
      Gem-Knight Lady Lapis Lazuli
      EARTH 5
      Gem-Knight Lady Lapis Lazuli
      Hiệp sĩ đá quý chị Lapis Lazuli
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      "Gem-Knight Lapis" + 1 quái thú "Gem-Knight"
      Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gem-Knight Lady Lapis Lazuli(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Gem-Knight" từ Deck Chính hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Gem-Knight Lapis" + 1 "Gem-Knight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. You can only Special Summon "Gem-Knight Lady Lapis Lazuli(s)" once per turn. Once per turn: You can send 1 "Gem-Knight" monster from your Main Deck or Extra Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each Special Summoned monster on the field.


      UR Rarity
      Gem-Knight Master Diamond
      UR Rarity
      Gem-Knight Master Diamond
      Gem-Knight Master Diamond
      EARTH 9
      Gem-Knight Master Diamond
      Hiệp sĩ đá quý đại kim cương
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú "Gem-Knight"
      Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Gem-" trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gem-Knight" Cấp 7 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của mình; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 "Gem-Knight" monsters Must first be Fusion Summoned. This card gains 100 ATK for each "Gem-" monster in your Graveyard. Once per turn: You can banish 1 Level 7 or lower "Gem-Knight" Fusion Monster from your Graveyard; until the End Phase, this card's name becomes that monster's, and replace this effect with that monster's original effects.


      SR Rarity
      Gem-Knight Seraphinite
      SR Rarity
      Gem-Knight Seraphinite
      Gem-Knight Seraphinite
      EARTH 5
      Gem-Knight Seraphinite
      Hiệp sĩ đá quý Seraphinite
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Gem-Knight" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
      Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường / Úp 1 quái thú ngoài Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Gem-Knight" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. During your Main Phase, you can Normal Summon/Set 1 monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


      R Rarity
      Gem-Knight Zirconia
      R Rarity
      Gem-Knight Zirconia
      Gem-Knight Zirconia
      EARTH 8
      Gem-Knight Zirconia
      Hiệp sĩ đá quý Zirconi
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Gem-Knight" + 1 quái thú Loại đá


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Gem-Knight" monster + 1 Rock-Type monster


      SR Rarity
      Security Dragon
      SR Rarity
      Security Dragon
      Security Dragon
      LIGHT
      Security Dragon
      Rồng an ninh
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú
      Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


      R Rarity
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      R Rarity
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      DARK 0
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      Thần ảo ảnh tối thượng Ultimitl Bishbaalkin
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      (Cấp ban đầu của lá bài này luôn được coi là 12.)
      Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển có cùng Cấp độ vào Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner), và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cùng một số lượng "Utchatzimime Tokens" (Loại quái thú / DARK / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) trên sân của mỗi người chơi ở Tư thế Phòng thủ, để Triệu hồi càng nhiều nhất có thể, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (This card's original Level is always treated as 12.) Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 Level 8 or higher monsters you control with the same Level to the Graveyard (1 Tuner and 1 non-Tuner), and cannot be Special Summoned by other ways. Cannot be destroyed by card effects. This card gains 1000 ATK for each monster on the field. Once per turn, during either player's Main Phase: You can Special Summon the same number of "Utchatzimime Tokens" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) on each player's field in Defense Position, so as to Summon as many as possible, also this card cannot attack for the rest of this turn.


      UR Rarity
      Scrap Dragon
      UR Rarity
      Scrap Dragon
      Scrap Dragon
      EARTH 8
      Scrap Dragon
      Rồng sắt vụn
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.


      SR Rarity
      Geomathmech Magma
      SR Rarity
      Geomathmech Magma
      Geomathmech Magma
      FIRE 8
      Geomathmech Magma
      Người máy toán học lửa Magma
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi lá bài này phá huỷ một quái thú bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này của chủ sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Mathmech" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Geomathmech Magma" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card destroys a monster by battle: You can target up to 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Geomathmech Magma" once per turn.      Deck của GEM-KNIGHTS trong DUEL LINKS
      Top