Thông tin tổng quan của Gladiators Beasts

Nhìn chung

Chiến lược chung của bộ bài là sử dụng quái vật Gladiator Beast của bạn trong trận chiến. Điều này sẽ cho phép bạn đưa Gladiators Beasts đó trở lại bộ bài để triệu hồi đặc biệt một con khác với tên khác. Cơ chế này thường được gọi là "tag out" và đây là cách nó sẽ được đặt tên trên trang này và hướng dẫn. Những hiệu ứng "tag out" này có nghĩa là bộ bài có thể đối phó với hầu hết mọi trạng thái của sân và tạo ra lợi thế về lá bài sau mỗi lượt. Điểm mạnh của bộ bài là tính linh hoạt của nó. Cốt lõi của bộ bài nằm ở bảy đến tám quái thú. Điều này cung cấp cho bộ bài từ mười hai đến mười ba slot trống để bạn thêm vào các Tech Card mà bạn có thể tùy chỉnh để có các trận đấu thuận lợi với một nhóm bộ bài cụ thể. 

Wounded Hero
Chơi 1 quái thú 'Elemental HERO' từ Bộ bài của bạn ở Vị trí tấn công với ATK bằng hoặc thấp hơn tổng sát thương của trận chiến và hiệu ứng mà bạn đã nhận cho đến nay trong Trận đấu đang diễn ra. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Wounded Hero

Cần 10 UR

UR Rarity
Gladiator Beast Bestiari2 card
UR Rarity
Gladiator Beast Vespasius1 card
UR Rarity
Rescue Rabbit1 card
UR Rarity
Gladiator Beast Gyzarus2 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Unexpected Dai2 card

Main: 20 Extra: 7

SR Rarity
Elemental HERO Prisma
SR Rarity
Elemental HERO Prisma
Elemental HERO Prisma
LIGHT 4
Elemental HERO Prisma
Anh hùng nguyên tố lăng kính
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sau đó gửi 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can reveal 1 Fusion Monster from your Extra Deck, then send 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card from your Deck to the Graveyard; this card's name becomes the sent monster's until the End Phase.


SR Rarity
Elemental HERO Prisma
SR Rarity
Elemental HERO Prisma
Elemental HERO Prisma
LIGHT 4
Elemental HERO Prisma
Anh hùng nguyên tố lăng kính
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sau đó gửi 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can reveal 1 Fusion Monster from your Extra Deck, then send 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card from your Deck to the Graveyard; this card's name becomes the sent monster's until the End Phase.


UR Rarity
Gladiator Beast Bestiari
UR Rarity
Gladiator Beast Bestiari
Gladiator Beast Bestiari
WIND 4
Gladiator Beast Bestiari
Quái thú giác đấu Bestiari
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Gladiator Beast" : Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gladiator Beast Bestiari".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Gladiator Beast" monster: Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy that target. At the end of the Battle Phase, if this card attacked or was attacked: You can shuffle it into the Deck; Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck, except "Gladiator Beast Bestiari".


UR Rarity
Gladiator Beast Bestiari
UR Rarity
Gladiator Beast Bestiari
Gladiator Beast Bestiari
WIND 4
Gladiator Beast Bestiari
Quái thú giác đấu Bestiari
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Gladiator Beast" : Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gladiator Beast Bestiari".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Gladiator Beast" monster: Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy that target. At the end of the Battle Phase, if this card attacked or was attacked: You can shuffle it into the Deck; Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck, except "Gladiator Beast Bestiari".


SR Rarity
Gladiator Beast Equeste
SR Rarity
Gladiator Beast Equeste
Gladiator Beast Equeste
WIND 4
Gladiator Beast Equeste
Quái thú giác đấu Equeste
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Gladiator Beast" : Chọn mục tiêu 1 "Gladiator Beast" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gladiator Beast Equeste".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned by the effect of a "Gladiator Beast" monster: Target 1 "Gladiator Beast" card in your Graveyard; add that target to your hand. At the end of the Battle Phase, if this card attacked or was attacked: You can shuffle it into the Deck; Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck, except "Gladiator Beast Equeste".


UR Rarity
Gladiator Beast Vespasius
UR Rarity
Gladiator Beast Vespasius
Gladiator Beast Vespasius
WATER 7
Gladiator Beast Vespasius
Quái thú giác đấu Vespasius
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Damage Step, nếu "Gladiator Beast" đấu với quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gladiator Beast Vespasius" một lần mỗi lượt. Khi bạn điều khiển lá bài này, được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Gladiator Beast" , tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này đấu với nhau: Bạn có thể xáo trộn lá bài này vào Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gladiator Beast Vespasius".


Hiệu ứng gốc (EN):

At the start of the Damage Step, if your "Gladiator Beast" monster battles a monster: You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Gladiator Beast Vespasius" once per turn. While you control this card, Special Summoned by the effect of a "Gladiator Beast" monster, all monsters you control gain 500 ATK. At the end of the Battle Phase, if this card battled: You can shuffle this card into the Deck; Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck, except "Gladiator Beast Vespasius".


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


UR Rarity
Rescue Rabbit
UR Rarity
Rescue Rabbit
Rescue Rabbit
EARTH 4
Rescue Rabbit
Thỏ giải cứu
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
Wightprincess
LIGHT 3
Wightprincess
Công chúa wight
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
Wightprincess
LIGHT 3
Wightprincess
Công chúa wight
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


SR Rarity
Gladiator Beast Andal
SR Rarity
Gladiator Beast Andal
Gladiator Beast Andal
EARTH 4
Gladiator Beast Andal
Quái thú giác đấu Andal
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Loài gấu chiến binh một mắt này là một thợ săn hung hãn tấn công con mồi bằng những cú vuốt mạnh mẽ của móng vuốt. Không ai có thể chịu được gánh nặng từ những cú đánh cực kỳ nhanh và nặng của anh ta.


Hiệu ứng gốc (EN):

This one-eyed warrior bear is an aggressive hunter that strikes down its prey with the powerful swipes of its claws. No one can bear the brunt of his tremendously fast and heavy blows.


SR Rarity
Gladiator Beast Andal
SR Rarity
Gladiator Beast Andal
Gladiator Beast Andal
EARTH 4
Gladiator Beast Andal
Quái thú giác đấu Andal
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Loài gấu chiến binh một mắt này là một thợ săn hung hãn tấn công con mồi bằng những cú vuốt mạnh mẽ của móng vuốt. Không ai có thể chịu được gánh nặng từ những cú đánh cực kỳ nhanh và nặng của anh ta.


Hiệu ứng gốc (EN):

This one-eyed warrior bear is an aggressive hunter that strikes down its prey with the powerful swipes of its claws. No one can bear the brunt of his tremendously fast and heavy blows.


SR Rarity
Gladiator Beast Andal
SR Rarity
Gladiator Beast Andal
Gladiator Beast Andal
EARTH 4
Gladiator Beast Andal
Quái thú giác đấu Andal
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Loài gấu chiến binh một mắt này là một thợ săn hung hãn tấn công con mồi bằng những cú vuốt mạnh mẽ của móng vuốt. Không ai có thể chịu được gánh nặng từ những cú đánh cực kỳ nhanh và nặng của anh ta.


Hiệu ứng gốc (EN):

This one-eyed warrior bear is an aggressive hunter that strikes down its prey with the powerful swipes of its claws. No one can bear the brunt of his tremendously fast and heavy blows.


N Rarity
Gladiator Rejection
N Rarity
Gladiator Rejection
Gladiator Rejection
Spell Continuous
Gladiator Rejection
Thú giác đấu phá đòn

  Hiệu ứng (VN):

  Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gladiator Beast" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ trong Battle Phase. Nếu "Gladiator Beast" được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck Chính của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn với Loại khác với quái thú bạn điều khiển, trong Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gladiator Rejection" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Your opponent cannot target "Gladiator Beast" monsters you control with card effects, except during the Battle Phase. If a "Gladiator Beast" monster(s) is Special Summoned from your Main Deck (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck with a different Type from the monsters you control, in Defense Position. You can only use this effect of "Gladiator Rejection" once per turn.


  N Rarity
  Gladiator Rejection
  N Rarity
  Gladiator Rejection
  Gladiator Rejection
  Spell Continuous
  Gladiator Rejection
  Thú giác đấu phá đòn

   Hiệu ứng (VN):

   Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gladiator Beast" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ trong Battle Phase. Nếu "Gladiator Beast" được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck Chính của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn với Loại khác với quái thú bạn điều khiển, trong Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gladiator Rejection" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Your opponent cannot target "Gladiator Beast" monsters you control with card effects, except during the Battle Phase. If a "Gladiator Beast" monster(s) is Special Summoned from your Main Deck (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck with a different Type from the monsters you control, in Defense Position. You can only use this effect of "Gladiator Rejection" once per turn.


   UR Rarity
   Unexpected Dai
   UR Rarity
   Unexpected Dai
   Unexpected Dai
   Spell Normal
   Unexpected Dai
   GUY đến bất ngờ

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


    UR Rarity
    Unexpected Dai
    UR Rarity
    Unexpected Dai
    Unexpected Dai
    Spell Normal
    Unexpected Dai
    GUY đến bất ngờ

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


     SR Rarity
     Gladiator Beast War Chariot
     SR Rarity
     Gladiator Beast War Chariot
     Gladiator Beast War Chariot
     Trap Counter
     Gladiator Beast War Chariot
     Chiến xa quái thú giác đấu

      Hiệu ứng (VN):

      Khi hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng được kích hoạt, nếu bạn điều khiển một quái thú "Gladiator Beast" ngửa: Hủy kích hoạt và phá huỷ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an Effect Monster's effect is activated, if you control a face-up "Gladiator Beast" monster: Negate the activation and destroy it.


      SR Rarity
      Gladiator Beast War Chariot
      SR Rarity
      Gladiator Beast War Chariot
      Gladiator Beast War Chariot
      Trap Counter
      Gladiator Beast War Chariot
      Chiến xa quái thú giác đấu

       Hiệu ứng (VN):

       Khi hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng được kích hoạt, nếu bạn điều khiển một quái thú "Gladiator Beast" ngửa: Hủy kích hoạt và phá huỷ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When an Effect Monster's effect is activated, if you control a face-up "Gladiator Beast" monster: Negate the activation and destroy it.


       R Rarity
       Gladiator Beast Domitianus
       R Rarity
       Gladiator Beast Domitianus
       Gladiator Beast Domitianus
       DARK 10
       Gladiator Beast Domitianus
       Quái thú giác đấu Domitianus
       • ATK:

       • 3500

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       "Gladiator Beast Vespasius" + 2 quái thú "Gladiator Beast"
       Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chọn mục tiêu tấn công cho tấn công của đối thủ của bạn. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể trả lại lá bài này về Extra Deck; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Gladiator Beast Vespasius" + 2 "Gladiator Beast" monsters Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You choose the attack targets for your opponent's attacks. At the end of the Battle Phase, if this card battled: You can return this card to the Extra Deck; Special Summon 1 "Gladiator Beast" monster from your Deck.


       UR Rarity
       Gladiator Beast Gyzarus
       UR Rarity
       Gladiator Beast Gyzarus
       Gladiator Beast Gyzarus
       DARK 6
       Gladiator Beast Gyzarus
       Quái thú giác đấu Gyzarus
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       "Gladiator Beast Bestiari" + 1 quái thú "Gladiator Beast"
       Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể trả nó trở lại Extra Deck; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gladiator Beast Bestiari".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Gladiator Beast Bestiari" + 1 "Gladiator Beast" monster Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) When this card is Special Summoned: You can target up to 2 cards on the field; destroy those targets. At the end of the Battle Phase, if this card battled: You can return it to the Extra Deck; Special Summon 2 "Gladiator Beast" monsters from your Deck, except "Gladiator Beast Bestiari".


       UR Rarity
       Gladiator Beast Gyzarus
       UR Rarity
       Gladiator Beast Gyzarus
       Gladiator Beast Gyzarus
       DARK 6
       Gladiator Beast Gyzarus
       Quái thú giác đấu Gyzarus
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       "Gladiator Beast Bestiari" + 1 quái thú "Gladiator Beast"
       Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể trả nó trở lại Extra Deck; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gladiator Beast Bestiari".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Gladiator Beast Bestiari" + 1 "Gladiator Beast" monster Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) When this card is Special Summoned: You can target up to 2 cards on the field; destroy those targets. At the end of the Battle Phase, if this card battled: You can return it to the Extra Deck; Special Summon 2 "Gladiator Beast" monsters from your Deck, except "Gladiator Beast Bestiari".


       SR Rarity
       Gladiator Beast Nerokius
       SR Rarity
       Gladiator Beast Nerokius
       Gladiator Beast Nerokius
       DARK 8
       Gladiator Beast Nerokius
       Quái thú giác đấu Nerokius
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 1900


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú "Gladiator Beast"
       Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Nếu lá bài này tấn công hoặc bị tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể xáo trộn nó vào Extra Deck; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Gladiator Beast" từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 "Gladiator Beast" monsters Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by battle. If this card attacks or is attacked, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. At the end of the Battle Phase, if this card attacked or was attacked: You can shuffle it into the Extra Deck; Special Summon 2 "Gladiator Beast" monsters from your Deck.


       UR Rarity
       Number 39: Utopia
       UR Rarity
       Number 39: Utopia
       Number 39: Utopia
       LIGHT
       Number 39: Utopia
       Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


       UR Rarity
       Number C39: Utopia Ray
       UR Rarity
       Number C39: Utopia Ray
       Number C39: Utopia Ray
       LIGHT
       Number C39: Utopia Ray
       Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú LIGHT Cấp 4
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.       Deck của GLADIATORS BEASTS trong DUEL LINKS